Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Сакарнюз
От Сакарнюз март 2, 2024 18:16

Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград, обявава прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.817 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Акценти

 • „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура"

Свързани публикации

МИГ Любимец Ивайловград
МИГ Любимец Ивайловград

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

1.Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 5.)„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

2. Допустими кандидати:

  1. Община Любимец и Община Ивайловград.
  2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), развиващи дейност в областта на туризма.
  3. „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, в случай че:
   • проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза;
   • никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
   • не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

3. Допустими дейности:

    1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.
    2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.
    3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.
    4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.
    5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

      Допустими разходи:

 1. Изграждането или подобрения на недвижимо имущество, свързано с туризма.
 2. Закупуването или вземането на лизинг на ново оборудване/ обзавеждане до пазарната цена на актива.
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – до 12 % от стойността на проекта.

      Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. 

 1. Придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки (ако е приложимо).

4.Период за прием и място за подаване на проекти:

Срок за кандидатстване/подаване на проектни предложения: от 1 март до 1 юни, 2024г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg  – Модул за електронно кандидатстване.

5.Бюджет на приема по процедурата – 39 878,00 лева.

6.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

  1. Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро или 9779 лева (при курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.).
  2. Максималният размер на БФП за проект е до 39 878.00 лева, съгласно бюджета на процедурата.

Интензитет на помощта/процент на съфинансиране:

Интензитетът на финансовата помощ е 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подкрепят се само проекти с неикономически характер, за дейности организирани по нетърговски начин и от нестопанско естество, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

7.Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1. Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. (изм. Допълнително споразумение №РД 50-149/ 08.02.2018г.)

5

2. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 т.)

2

3. Проектът създава заетост на местното население.

2

4. Проектът внедрява иновативен подход/услуга/продукт.

2

5. Проектът е с доказана добавена стойност към туризма в региона.

5

6. Устойчивост на резултатите.

2

Максимален брой точки

18

      Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допуска проект, който има минимум 8 точки.

      Съгласно Решение №20 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий  „Проектът създава заетост за местното население”.

      КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, проектно предложение, получило по-малко от 8 точки по критериите за оценка.  

8.Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

      За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211. 

      Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg.

9.Начинът за подаване на проектни предложения:

      Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – Модул за електронно кандидатстване.

Сакарнюз
От Сакарнюз март 2, 2024 18:16
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама