„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

Сакарнюз
От Сакарнюз февруари 20, 2024 18:36

„МИГ Любимец – Ивайловград” обявява прием по процедура за подбор с код в ИСУН 2020BG06RDNP001-19.771 Мярка 4

Акценти

 • „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

Свързани публикации

МИГ Любимец Ивайловград

I. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 2.)„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

II. Допустими кандидати:

  1. Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности.
  2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.
  3. „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, в случай че:
   • проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза;
   • никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
   • не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

III. Допустими дейности:

    1. Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.
    2. Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.
    3. Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.
    4. Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.
    5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.
    6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
    7. Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

      Допустими разходи:

 1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество и инфраструктура.
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива.
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. (Разходите не може да надхвърлят 12% от общата сума).

      Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. 

 1. Разходи за нематериални активи – придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:

      Процедурата е с няколко срока за кандидатстване/подаване на проектни предложения.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 20 юли 2023г.

Начална дата за кандидатстване: 20 юли 2023г., 17.00 часа.

 • Първи краен срок за кандидатстване: 20 септември 2023г., 17.00 часа.
 • Втори краен срок за кандидатстване: 20 декември 2023г., 17.00 часа.
 • Трети срок за кандидатстване: от 20 февруари до 20 май 2024г.

      Прием по втори и трети краен срок ще бъде обявен при наличие на разполагаем бюджет по процедурата, със срок за подаване на проектни предложения не по-кратък от 30 дни.

      В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения.

      Място за подаване на проектни предложения: Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .”

V. Бюджет:

 • Бюджет на процедурата: 424 982,00 лева.
 • Бюджет на приема по трети срок за кандидатстване: 39 446,60 лева (разполагаем бюджет от бюджета на процедурата).“

VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро (или 9 779 лева).
 • Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 200 000 евро (или до 391 160 лева).
 • Когато кандидата е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро (или до 97 790 лева).
 • „Максималният размер на БФП за проект по прием в трети срок за кандидатстване е до 39 446,60 лева.“

      Интензитет на помощта/процент на съфинансиране:

 • Интензитетът на финансовата помощ е 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти на бенефициенти общини и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), когато проектът не генерира приходи.
 • Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТОЧКИ
1. Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. (изм. Допълнително споразумение №РД 50-149/ 08.02.2018г.)5
2. Проектът внедрява иновация за региона („Иновации“ са: иновативен продукт, процес  или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).2
3. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)2
4. Проектът създава заетост на местното население2
5. Проектът води до повишаване на енергийната ефективност.5
Максимален брой точки16
      Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допускат проекти, които имат минимум 6 точки.
      Съгласно Решение №16 от 29.06.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий  „Проектът създава заетост за местното население”.
      КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, проектни предложения, получили по-малко от 6 точки по критериите за оценка.  

 VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

      За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211. 

      Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg.

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

      Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Сакарнюз
От Сакарнюз февруари 20, 2024 18:36
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама