Инва­ли­дът То­ми се катери по стълби на ОбА в Харманли

Иван Атанасов
От Иван Атанасов ноември 9, 2004 15:31

Инва­ли­дът То­ми се катери по стълби на ОбА в Харманли

Акценти

  • Учас­тни­кът в нем­ско­то ,,Big brother” пра­ви бла­гот­во­ри­те­лен ма­ра­тон за да вдъх­не ку­раж на ко­ле­ги­те си по съд­ба

Свързани публикации

Един ден след ка­то чес­тва рож­де­ния си ден, във втор­ник 9 ноември, в Хар­ман­ли прис­тиг­на ин­ва­ли­дът-ма­ра­то­нец То­ми Хоф­марк. Той посети Общината, но пос­тро­е­на­та пре­ди 40 ­го­ди­ни сгра­да, в ко­я­то се на­ми­ра ОбА се ока­за неп­ри­год­на за хо­ра с ув­реж­да­ния ка­то не­го­во­то. В то­ва се уве­ри и гос­те­ни­нът-ин­ва­лид. По­ло­ви­на­та от стъл­би­те той из­ка­чи с по­мощ­та на прид­ру­жи­те­ля си Сю­лей­ман Ка­ра­хан, а ос­та­на­ла­та част – сам.

На тре­тия етаж той бе при­ет от кме­та на об­щи­на­та Ми­ха­ил Лис­ков. На сре­ща­та с не­го, със­то­я­ла се в ста­я­та на пред­се­да­тел­ка­та на ОбС Мин­ка Ру­се­ва, при­със­тва и зам.-кме­тът инж. Ге­но Ге­нев.

По вре­ме на 45-­ми­нут­на­та си сре­ща с уп­ра­ва­та на гра­да ни То­ми спо­де­ли пред при­със­тва­щи­те цел­та на ма­ра­то­на, кой­то той про­веж­да от Кьолн до Истан­бул. Най-об­що тя мо­же да се фор­му­ли­ра ка­то вдъх­ва­не на ку­раж на ко­ле­ги­те си по съд­ба. На тях той по­же­ла: ,,­Да мах­нат ке­пен­ци­те и да гле­дат и нас­тра­ни. Инва­ли­ди­те са рав­нос­той­ни на дру­ги­те хо­ра и то­ва тряб­ва доб­ре да се знае.” То­ми се на­дя­ва пуб­ли­ку­ва­не­то на не­го­ви­те ду­ми в ме­ди­и­те ще пов­диг­не ду­ха на дру­ги­те ин­ва­ли­ди.

Ве­чер­та То­ми ос­та­на в Хар­ман­ли, ка­то об­щи­на­та пое раз­хо­ди­те по прес­тоя му тук.

То­мас Хоф­марк, как­то е ис­тин­ско­то му име, е за­поч­нал сво­я­та ек­стрем­на оби­кол­ка от Кьолн на 27 юли от но­во­от­кри­тия ста­ди­он ,,Рейн Енер­ги­я” и ще я за­вър­ши в Истан­бул. По пъ­тя той се от­би­ва във всич­ки об­щи­ни и се сре­ща с ръ­ко­во­ди­те­ли­те им. Сре­ща се съ­що и с мно­го ин­ва­ли­ди, раз­го­ва­ря за тех­ни­те проб­ле­ми, за­пис­ва им ад­ре­си­те и при след­ва­що­то си по­се­ще­ние в Бъл­га­рия ще им по­мог­не с как­во­то мо­же.

То­ми пъ­ту­ва ве­че 106 дни и е из­ми­нал 3 180 км до­се­га. Ми­на­ва сред­но от 30 до 50 ­ на ден.

Кон­ту­зи­я­та си 38 -го­диш­ния То­ми по­лу­ча­ва ка­то мин­ьор пре­ди 15 ­го­ди­ни, ко­га­то е бил за­тис­нат при срут­ва­не на га­ле­рия. От то­га­ва не мо­же да дви­жи кра­ка­та си. По къс­но през 2001г е учас­тник в гер­ман­ско­то шоу ,,Big brother”, къ­де­то за­вър­зва поз­нан­ства, ко­и­то му по­ма­гат по-къс­но в ка­у­за­та. Спон­со­ри­рат го най-раз­лич­ни фир­ми ка­то по-го­ля­ма­та част от тях са про­из­во­ди­те­ли на ак­се­со­а­ри за ин­ва­ли­ди. В мо­мен­та той е иг­рач в бас­кет­бо­лен от­бор. Раз­ве­ден е, има две де­ца. Рад­ва се, че нав­ся­къ­де го пос­ре­щат ка­то обик­но­вен чо­век .

Сред­ства­та, с ко­и­то по­ма­га­ме на ин­ва­ли­ди­те, каз­ва той, в Гер­ма­ния се съ­би­рат ка­то же­ла­е­щи­те да им по­мог­нат се обаж­дат на те­ле­фон, кой­то се так­су­ва 0,98 ев­ро цен­та на обаж­да­не. За Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния та­зи су­ма е твър­де ви­со­ка и за­то­ва не го съ­об­ща­ва­ме тук.

tomi-3 tomi-4 tomi-1 tomi-2

Иван Атанасов
От Иван Атанасов ноември 9, 2004 15:31
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.