„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности

Сакарнюз
От Сакарнюз януари 29, 2024 20:19

„МИГ – Любимец – Ивайловград“ подкрепят развитието на неселскостопански дейности

Акценти

 • „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

Свързани публикации

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

I. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4)„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“   

II. Допустими кандидати:

  1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
  2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

III. Допустими дейности:

      Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
 2. Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали).
 3. Развитие на услуги във всички сектори (извън обхвата на Мерки с код 4.1 и 4.2.).
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

      Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество.
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите.
 3. Общи разходи (напр. хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост). Общите разходи не могат да надхвърлят 12 % от сумата на допустимите разходите.

       Разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи. 

 1. Разходи за придобиване и/или създаване на компютърен софтуер; придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:

      Процедурата е с няколко срока за кандидатстване/подаване на проектни предложения.

      Индикативна дата на обявяване на процедурата и начална дата за кандидатстване: 29 януари 2024г.

 • Първи срок за кандидатстване: от 29 януари до 10 март, 2024г.
 • Втори срок за кандидатстване: от 29 април до 9 юни, 2024г.

      Прием по втори срок ще бъде обявен при наличие на разполагаем бюджет по процедурата, който да съответства или да е над минималния размер на БФП за проект, след осъществяване на прием по първи срок.

      Място за подаване на проектни предложения: Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg  – Модул за електронно кандидатстване.

V. Бюджет на процедурата103 000 лева.

VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

  1. Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро или 9779 лева (при курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.).
  2. Максималният размер на БФП за проект е до 103 000 лева, съгласно бюджета на процедурата.

       Интензитет на помощта/процент на съфинансиране:

 • Съгласно одобрената стратегия за ВОМР на МИГ, максималния размер на интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е до 70% от общите допустими разходи за един проект.
 • Съгласно Допълнително споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-149 от 09.07.2019г., интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1.Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието.

1

2.  Инвестициите по проекта са свързани с производствената дейност или услуги (изв. земеделските дейности):

     а) Инвестициите по проекта са свързани основно с производствена дейност (изв. земеделските дейности) – 5 т.

     б) Инвестициите по проекта са свързани с развитието на услуги във всички сектори (извън обхвата на мерки с код 4.1 и 4.2) в това число туристически услуги – 4т.

5

3. Инвестициите водят до внедряване на иновации. („Иновации“ са: иновативен продукт, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг.)

2

4. Проектът води до повишаване производителността на предприятието и/или намаляване на производствените разходи.

2

5. Проектът създава заетост.

                                1

Проектът се изпълнява от жени и/или младежи до 35г. и/или хора в неравностойно положение и/или хора от различни етнически групи (управители/собственици на кандидата, когато е юридическо лице). Когато кандидатът отговаря на повече от едно от посочените изисквания, проектът получава 1  точка.

1

Проектът създава/развива занаят.

5

Максимален брой точки

17

За да се допуснат до оценка проектите трябва да отговарят на критериите за допустимост, определени от МИГ (съответствие с целите на СМР, устойчиво развитие на проекта, критериите за допустимост на разходите, дейностите, кандидатите и обхвата на мярката и подпомагането). За да се класират проектите трябва да имат и минимум 6 точки на критериите за оценка. Проектите ще се класират в низходящ ред.

КППП предлага на УС на МИГ  за отхвърляне подадени проектни предложения, получили  по-малко от 6 точки по критериите за оценка.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

      За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211. 

      Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg.

 1. Начинът за подаване на проектни предложения:

      Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – Модул за електронно кандидатстване.


Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.814 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, подкрепена от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 година. Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г. Обявата е одобрена с Решение №13 от 14.12.2023г., на УС на МИГ.
Сакарнюз
От Сакарнюз януари 29, 2024 20:19
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама