Училищната мрежа в община Тополовград ще бъде запазена

Тонка Славкова
От Тонка Славкова май 2, 2016 09:30

Училищната мрежа в община Тополовград ще бъде запазена

През учебната 2016 – 2017 г училищната мрежа в общината да бъде запазена – това решиха съветниците. Общината поема ангажимента за дофинансиране на училищата в Орешник, Устрем, Синапово и Хлябово при необходимост, със средства от местните приходи. Общо 21 точки разгледаха общинските съветници на сесията си на 26 април, вторник. Местните съветници взеха решение за издаване на разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти в землището на село Срем, с цел да се промени предназначението на земеделската земя, която попада в района на кариерата за добив на полезни изкопаеми на находище «Мелница», в отговор на постъпило заявление в Общинската администрация от «Магма 97» АД – гр.София.
Прие се Общинска програма за закрила на детето за 2016 година. В нея се определят приоритетите на общинско ниво, предвиждат се конкретните мерки и дейности за повишаване отговорността към най-малките граждани и гарантиране на техните права.
На вниманието на съветниците бяха Годишните програми за развитието на читалищната дейност в общината. Приеха се докладите на десетте читалища за изълнение на годишните им програми за културна дейност.
Общината да се включи като партнъор в проект за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, търсещи или получили международна закрила по программа «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014 – 2020 г., разрешиха общинарите. Тя ще има грижата за подкрепа и участие при провеждане на информационни кампании и събития, свързани с преодоляването на негативни обществени нагласи, в основата на които стоят етнически произход и културна идентичност, недопускане на дискриминация, основана на расова, етническа и религиозна принадлежност. Общината няма финансови задължевния по проекта, нейните функции са представителни.
Прие се Годишният план за социалните услуги в общината за 2017 година. Предвиждат се 150 места в Домашния социален патронаж, 70 в Обществената трапезария. Планирани са дейности на Пенсионерските клубове, Клуба на инвалида, за личните и социалните асистенти, домашните помощници, детските градини и училищата, както и за нуждаещи се стари хора, приемни грижи за изоставени деца и др.
Общинският съвет прие Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда и условията за извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаване на инфраструктурни обекти. Прие се и Общински план за противодействие на терроризма, който се изисква след изготвянето на Национален такъв. В плана са упоменати начините за оповестяване, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи и последствията от евентуални такива. Основните задачи по изпълнението му се осъществяват от Общински съвет за сигурност при Общинската администрация.
Общинският съвет разреши да се учреди безвъзмездно право на строж без търг или конкурс в двора на болницата за изграждане на сграда за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Хасково.
С решение на Общинският съвет се разрешава откриването на процедура за предоставяне на концессия за услуга на обекти публична общинска собственост – пет язовира в землищата на Тополовград и Хлябово.
Приеха се годишните финансови отчети на тополовградската болница и на «МБАЛ» АД – Хасково. Съветниците не приеха отчета на «Златно зърно».
Отпуснаха се финансови помощи на нуждаещи се граждани.
Кметът на общината внесе допълнителна докладна записка за отмяна на взето решение на миналата сесия. Припомняме на читателите, че то се отнася до учредяване на права за ползване върху имоти частна общинска собственост на концесионер на находища за подземни богатства на територията на общината. Пет от нивите се намират в землището на село Срем – пет и една в землището на село Устрем. Решението бе взето, но без съгласието на съветниците от “Възраждане”. Отмяната му се наложи поради това, че Областният управител, чрез своя заместник, е оспорил взетото решение пред Административния съд. Мнение изрази съветникът – адв. Пламен Минчев. Според него оспорването от страна на Областната администрация потвърждава становището, че то противоречи на закона и е нужно да бъде отменено, но не изцяло, а само точките 3 и 4. Точки 2 и 3 са съобразени със закона. Предвид становището на Пламен Минчев кметът – Божин Божинов сподели мотивите на Областна администрация – Хасково и Общинският съвет гласува отмяна на незаконосъоразните решения. Макар и на по-късен етап това е най-доброто разрешение на спорния въпрос – сподели Минчев.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова май 2, 2016 09:30
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама