Правила за избор на съдебни заседатели

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 22, 2019 08:20

Правила за избор на съдебни заседатели

Акценти

  • 10 на сто от кандидатите за Окръжен съд - Ямбол трябва, да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Свързани публикации

I. На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва:

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт.

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 31.10.2019г./включително/.

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

II. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, предл.второ от Закона за съдебната власт, избира временна комисия от 5/пет/ члена за провеждане на процедурата и проверка на документите за избор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г., в следния състав:

Председател: Коста Ташев Стойчев-общ.съветник

Членове: Силвия Георгиева Георгиева-общ.съветник, Добрин Георгиев Парнаров- общ.съветник, Хараламби Севов Мочев- общ.съветник, Николай Иванов Колев- общ.съветник

1. Общински Съвет-Тополовград, възлага на Комисията да изготви списък на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи, да публикува на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел-Общински Съвет, най малко 14/четиринадесет/ дни преди изслушването от Комисията.

2. Общински Съвет-Тополовград, възлага на Комисията, да състави окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели, който доклад следва да бъде предоставен в Общинският Съвет, в 7/седем/-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел-Общински съвет, заедно с протокола от изслушването.

Задължително петима от предложените кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Тополовград и 10 на сто от кандидатите за Окръжен съд – Ямбол трябва, да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов октомври 22, 2019 08:20
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама