Търг за продажба на имот

Сакарнюз
От Сакарнюз декември 16, 2023 14:45

Търг за продажба на имот

Акценти

  • Продажбата на имотите ще се извърши в периода от 27 ноември 2023 г. и приключва в 17:00 ч. на 5 януари 2024 г..

Свързани публикации

ЗКПУ “Харманли-Изток“ град Харманли
О Б Я В А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ЗКПУ “Харманли-Изток“
град Харманли НА ТЪРГ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КООПЕРАЦИЯТА

ЗКПУ “Харманли-Изток“ град Харманли, стопански двор, бивше ДЗС, ЕИК 836161255, електронна поща: [email protected] , тел. 0888707510 уведомява всички заинтересувани, че съгласно решение на Общото събрание и на УС от 25.09.2023 г. обявява търг за продажба на следните недвижими имоти на кооперацията, а именно:
1. Поземлен имот с идентификатор 77181.6.62, гр. Харманли, п.к.6450, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к. 6450, местност „Каратопрака“, с площ : 2116 / Две хиляди сто и шестнадесет / кв.м., с Трайно предназначение на територията : Урбанизирана, Начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, с номер по предходен план: 001008, при съседи: 77181.6.60, 77181.6.61, 77181.6.488, 77181.6.63, ведно със сградата, която попада в имота, с идентификатор 77181.6.62.1, застроена площ 297 /Двеста деветдесет и седем/ кв.м., брои етажи 2, Предназначение: Административна, делова сграда; заведен в счетоводните регистри като „Административна сграда“ ;
2. Поземлен имот с идентификатор 77181.6.63, гр. Харманли, п.к.6450, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/ 23.03.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к. 6450, местност „Каратопрака“, с площ 3823 /Три хиляди осемстотин двадесет и три/ кв.м., с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно предназначение: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, с номер по предходен план: парцел 64, при съседи: 77181.6.62, 77181.6.488, 77181.6.64, незастроен, заведен в счетоводните регистри като съоръжение „Асфалтова площадка“.
Имотите по т. 1 и т. 2 се продават на обща начална цена от 460 000 лв. (четиристотин и шестдесет хиляди лева) без ДДС, като купувачът заплаща отделно и дължимия ДДС, като всички разноски по продажбата са за сметка на купувача с изключение на документите, необходими за сключване на сделката, които са за сметка на продавача.
3. Поземлен имот с идентификатор 77181.6.49, гр. Харманли, п.к.6450, обл. Хасково, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к. 6450, местност „Каратопрака“, с площ: 4527 / Четири хиляди петстотин двадесет и седем/ кв.м., с Трайно предназначение на територията : Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, със с номер по предходен план: парцел : 26, при съседи: 77181.6.48, 77181.6.50, 77181.6.488, 77181.6.47, ведно със сградата, която попада в имота, с идентификатор 77181.6.49.1, застроена площ 1548 /Хиляда петстотин четиридесет и осем/ кв.м., Брой етажи: 1, Предназначение: Промишлена сграда; заведен в счетоводните регистри като „Сграда Хамбар“.
Имотът по т. 3 се продават на начална цена от 330 000 лв. (триста и тридесет хиляди лева) без ДДС, като купувачът заплаща отделно и дължимия ДДС, като всички разноски по продажбата са за сметка на купувача с изключение на документите, необходими за сключване на сделката, които са за сметка на продавача.
Върху имотите няма вписани искови молби, ипотеки, възбрани или каквито и да е вещни тежести и права на трети лица.
Недвижимите имоти и документите за тях могат да бъдат преглеждани от лицата, които желаят да го купят всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до датата на провеждане на търга след предварителна уговока с председателя на кооперацията на тел. 0888707510.
Проданта на имотите ще се извършва от назначена от председателя комисия в административната сграда на ЗКПУ “Харманли-Изток“ град Харманли, Стопански двор, етаж 1, на изхода за Хасково и Симеоновград.
Продажбата на имотите ще се извърши в периода от 27.11.2023 г. до 05.01.2024 г. и приключва в 17:00 ч. на последния ден-05.01.2024 г..
Всеки участник-наддавач посочва имота и предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение, като не се допускат предложения от свързани лица. За всяка група имоти се подават отделни наддавателни предложения, като за първите два имота не се допускат отделни предложения.
Предложенията се подават в канцеларията на административната сграда на ЗКПУ “Харманли-Изток“ град Харманли, Стопански двор, етаж 1, на изхода за Хасково и Симеоновград, което се отразява във входящия регистър, като е допустимо и подаване на предложения в запечатан плик, изпратен и чрез лицензиран пощенски оператор-Български пощи, куриер и др.
В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения-08.01.2024 г. в 15:00 ч. в канцеларията на административната сграда на ЗКПУ “Харманли-Изток“ град Харманли, Стопански двор, етаж 1, на изхода за Хасково и Симеоновград комисията, назначена от председателя в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от комисията чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от комисията в протокола, който се подписва от него.
Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с една стъпка, равняваща се на 10% (десет процента) от началната цена, комисията отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, председателят на комисията пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още една стъпка. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът е длъжен в деня на обявяването му за такъв да сключи предварителен договор като внесе и 10% капаро от достигнатата продажна цена, и в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да сключи окончателен договор с нотариален акт и да внесе остатъка от предложената от него цена, като в случай, че не направи това в определения срок зададъка не се връща. Плащанията се извършват само по банковата сметка на продавача.
В случай, че не се внесе зададък, не се сключи предварителен или окончателен договор се обявява за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, като се изпълнява процедурата от предходния абзац, и се постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, най-малко равна на началната.
Забележка: Търгът по тази обява е във връзка с изпълнение на решението на ОС и УС единствено за нуждите на кооперацията и не подлежи на обжалване пред съд и други държавни органи!

Сакарнюз
От Сакарнюз декември 16, 2023 14:45
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама