Проведе се пресконференция на тема: „Участват ли бежанците в процесите на вземане на решения, които ги касаят?“

Сакарнюз
От Сакарнюз април 26, 2024 16:51

Проведе се пресконференция на тема: „Участват ли бежанците в процесите на вземане на решения, които ги касаят?“

Акценти

  • Изпълнение на проект „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“

Свързани публикации

Проектът на Фондация „Мисия Криле” беше одобрен за финансиране от Фонд „Активни граждани – България” по втори конкурс за стратегически проекти, тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът беше класиран на първо място от над 50 подадени проекта в тематичния приоритет и се изпълняваше в рамките на близо три години – 33 месеца (от 26 юли 2021 г. до 25.04.2024 г.) и е на обща стойност 156 000 евро.

Целта на проекта е чрез информационни дейности и обучения, консултиране в правни процедури, социална подкрепа и психологическа помощ, търсещи, получили или с отказ от предоставяне на международна закрила лица, живеещи в региона на общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Стара Загора и Нова Загора, да получат подкрепа и да участват във взимането на важните решения за собствения си живот.

Непознаването на езика, местната култура и институционална система води до почти пълна изолация на бежанците и мигрантите в страната, и в частност в региона на предимно Хасковска област, без значение какъв е правният им статут. Пандемичната обстановка допълнително затруднява социалното функциониране на тези деца и възрастни и препятства достъпа им до услуги, ескалацията на семейните конфликти зачестява. Това до голяма степен влошава тяхното качество на живот и ги постави в ситуация на риск по отношение на различни аспекти на ежедневието. Много кръгове – работодатели, наемодатели, дори представители на институции нарушават техни базови човешки права. Липсата на базови знания за функционирането на общността ги държи в положението на жертви, зависими личности от онези, които им помагат. Наличието на достатъчна информираност сред бежанците и мигрантите е от съществено значение за предотвратяването на злоупотребите с тях.

За периода на проекта екипът успя да разгърне дейност за достигане до най-наранените – особено децата и жените с травматичен опит. Средно месечно се подкрепят близо 250 търсещи или получили международна закрила, предимно от Сирия, Ирак, Афганистан, Палестина, Тунис, Мароко и други, които заявяват различни потребности. Близо 100 от тях живеят на външни адреси в региона на общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Хасково, Стара и Нова Загора. Още близо 450 бежанци с временна закрила от Украйна са обхванати и подкрепяни периодично по проекта.

Основният фокус на проекта е върху овластяването им и застъпничеството за техните права, опит за промяна на местния институционален климат, с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които и бежанците, и мигрантите са включени като активна страна в процеса на вземане на решения, касаещи живота им. Иновативният елемент е включването на бежанците като равнопоставени участници в търсенето на качествена промяна в живота и социалната среда, възприемайки ги като личности, които могат да допринесат за себе си и общността със своята активност.

Стремежът е по този начин да се подпомогне преустановяването на третирането на бежанците като „обект” на помощ и да се работи за постепенното им възприемане от заинтересованите страни като „субект”, участващ активно в собствената си промяна и тази на общността. Бяха вложени много усилия това да се случи посредством повишаване на осведомеността; подобряване условията и уменията на бежанците и мигрантите да упражняват своите права и да участват в икономическия и обществения живот на местните общности, включително в процесите на вземане на решения по публични политики, касаещи ги; осигуряването на достъпа до местните услуги.

Основните дейности, които бяха изпълнени са:

  • провеждаване на информационни здравни и правни консултации;
  • разработване на иновативен инструмент „комуникационни карти“ за ежедневно общуване в извънредни ситуации, насочен предимно към непридружените деца;
  • провеждане на менторска програма за овластяване на лидери сред бежанската и мигрантската общности;
  • развиване на професионален капацитет на местните заинтересовани страни;
  • провеждане на кризисна интервенция и психологическа помощ за най-уязвимите.

Постижения:

В специален регистър се попълваха данните на целевата група и крайните бенефициенти. Бяха регистрирани над 3500 лица, търсещи закрила на територията на България, които се обърнаха за помощ към нас.

Бяха проведени:

– 2029 консултации по здравни теми с 1189 лица;

– 1062 консултации по социални въпроси с 251 лица;

– 86 правни конултации със 156 лица; водени 5 съдебни дела;

– 80 души получиха психологическа специализирана помощ индивидуално или групово.

Бяха проведени две фази на Менторска програма за овластяване на бежанци и мигранти, в която се включиха общо 36 души. Бяха реализирани 10 общностни инициативи от участниците, коио бяха насочени към подкрепа на други бежанци в Харманли. По този начин бяха достигнати други 650 души, които имаха възможнст да получат подкрепа.

Други близо 1000 души получиха първа помощ в условия на кризисна интервенция на територията на пет РУ на МВР и два Спешни центъра. В данните на отчета те не са отбелязани, поради огромния брой нуждаещи се и проблем с капацитета на администрирането на данните за тях.

Бяха проведени пет специализирани обучителни модули в подкрепа развитието на професионалния капацитет на институциите и организациите от региона. Беше разработен специален комуникационен инструмент за работа с непридружените деца.

Регулярно се провеждаха срещи с ръководството на РПЦ – Харманли и други неправителствени организации с цел подобряване на взаимодействието и координацията.

За повече информация:

Диана Димова – ръководител проект

тел. 0888750076

[email protected]

Сакарнюз
От Сакарнюз април 26, 2024 16:51
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама