Кметове осигурили милиони на определени фирми предизборно

Иван Атанасов
От Иван Атанасов ноември 24, 2023 08:55

Кметове осигурили милиони на определени фирми предизборно

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 43/1067, година XX, 17 - 23 ноември 2023 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Свързани публикации

Кметовете на Любимец и Симеоновград са разпределили от бюджетите на общините повече от милион лева на определени фирми няколко месеца преди изборите чрез бързата процедура „събиране на оферти с обява“. Избрали да изхарчат обществените пари чрез този тип обществена поръчка, защото тя не подлежи на обжалване пред КЗК и ВАС. Характернотото за този тип е, че изключват приложимостта на правилата, валидни за останалите процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Могат да се провеждат при проекти от 50 до 270 000 лв. без ДДС

Още през лятото, избраният три месеца след това за четвърти мандат от ГЕРБ Анастас Анастасов е сключил три договора за строителни дейностите с фирма „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД, за близо 300 хил. лв. с ДДС. Той се е позовал ЗОП, който предвижда някои изключения, при които не е задължително провеждането на обществена поръчка от вида „публично състезание“.

За ремонт на покриви на три сгради е избрал процедурата „събиране на оферти с обява“. Според закона тя се прилага при случаи, когато обектът на поръчката е изключително специфичен и може да бъде предоставен само от един доставчик.

В Указанията за участие в тази процедура на Община Любимец, в т. 11. „Критерий за възлагане“ е записано, че „обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане – „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Отбелязано е, че на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена.

Тази точка се оказва безсмислена защото „неподходящите“ кандидати се отстраняват, като им се откриват дребни кусури в описанието на техническата част, макар кандидатствалите фирми да са извършвали подобна дейност и преди.

Например за поръчката за ремонт покрив на киносалон, в читалището на село Лозен, при прогнозна стойност 91 666 без ДДС, „Ем Ви – Трейдинг“ е предложила 91 380, „Инфострой“ ООД – 84 485, а „Блес строй“ ЕООД – 64 983 лева. Комисията в община Любимец с председател заместник-кмета Тодор Милев е преценила, че договор ще сключи в първата фирма, защото другите две са дали неподходящи оферти по смисъла на §2 , т. 25 от Допълнителните разпоредби в ЗОП, според който „неподходяща оферта“ е тази, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.“

В протокола в мотивите за отстраняване на „Инфострой“ е записано, че относно управление на риска „Инфострой“ не се е съобразил с изискванията на Възложителя, а при Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти такъв елемент изцяло липсвал.

При другата фирма Комисията констатирала, че в параграфа „Технически и професионални способност“, „Блес строй“ ЕООД не е посочил никаква информация за относно техническите и професионални способности. Дали ѝ три дни да представи нови данни, а след този срок Комисията констатирала, че „Участникът не се е съобразил с констатираните от комисията непълноти и несъответствия относно минималното изискване на Възложителя за технически и професионални способности.“

При друг случай, при прогнозна стойност 98 000 лв. предложената цена от „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД е 97 574. Средствата са за ремонт на покрив на кметство с. Георги Добрево. И тук това не е най-ниската оферта. „Мус Инженеринг“ ЕООД , „Ник строй – 2000“ и „БГ строй -Д“ предлагат много по-ниски цени за да остане една.

И тук това става по §2 , т. 25 от Допълнителните разпоредби в ЗОП. В мотивите е записано, че участникът не се е съобразил с изискването на възложителя да опише какви дейности ще предприеме по отстраняване на констатирани нередности. В предложението не се посочвало каква техника ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Отбелязано е още, че участникът не е направил предложение за вътрешнофирмената организационна координация и комуникация.

„Ник строй – 2000“ също не е дефинирал всички дейности, не посочил какво техника ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Участникът не е посочил мерки за недопускане и за преодоляване или минимизиране на последиците от настъпването на предварително дефинирани от него рискове.

Историята се повтаря и при ремонт на покрив гараж, на бивше Министерство на народната отбрана в Любимец, където е сключен договор за 56 083,10 с „Ем Ви – Трейдинг“ ЕООД. Тук прогнозната стойност е 66 666,67 лв., като останалите участници „Инфострой“ ООД, „ЦГ инвест“ ЕООД и „Ник строй – 2000“ са дали по изгодни предложения.

Неудобните фирми обаче се отстраняват пак заради подадена „неподходяща оферта“.

Отстраняват „Инфострой“ ООД, защото описанието им не било съобразено със спецификата на обекта, тъй като обществена поръчка не предвиждала подобекти. Не било направено предложение за вътрешнофирмената организационна координация и комуникация, и липсвало описание и на начина на координиране на отделните етапи и дейности, включително и мотивиране избора на подход при последователността.

От „ЦГ инвест“ ЕООД не се посочили начините на комуникация между него и останалите участници в строителния процес, не били дефинирали риска от неизпълнение на договорни задължения от съконтрагенти. Нямало организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти по време на гаранционния срок.

Докато в Любимец за всяка поръчка кандидатите са няколко, в Симеоновград той е един, а за него са отделени близо 800 000 с ДДС.
Само „Арис“ ЕООД участва в процедурата „събиране на оферти с обява“ на Общината.
За рехабилитация на ул. „Тутракан“ – гр. Симеоновград са му платили 108 650 лева.
Сумата от 198 400 лв. това дружество е предложило за рехабилитация на ул. „Ген. Столетов“ – гр. Симеоновград.
За 43 704,17 лева без ДДС „Арис“ ЕООД е извършило текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград, с други 50 000 – „Текущ ремонт на улици в гр. Симеоновград”.
Най-голямата поръчка е за 268 100 лева и е за основен ремонт на участък от ул. „Шейновска“ – гр. Симеоновград“. Тук прогнозната стойност е 269 000 лв., с 1000 лева по-малко от допустимата.
И в двете общини на обявените обществени поръчки винаги се явява само по един кандидат, а когато са повече, „излишните“ се отстраняват с неясни мотиви.
Подобен пример за това е обществената поръчка „Ремонт на спортна площадка в двора на НУ „Христо Ботев“, където бяха отстранени 4 кандидати, за да се сключи договор с пети.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов ноември 24, 2023 08:55
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама