Инвестиции за над 4 млн. са одобрени по стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Ивайловград и Любимец

Сакарнюз
От Сакарнюз декември 20, 2023 18:10

Инвестиции за над 4 млн.  са одобрени по стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Ивайловград и Любимец

Акценти

  •  През последните три години, със средства от бюджета на стратегията за ВОМР се осигури финансирането на 31 проектни предложения на територията на общините Ивайловград и Любимец.

Свързани публикации

МИГ Любимец Ивайловград

4 149 198 лева е размерът на одобрените инвестиции за проектни предложения, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в края на 2023 година, отчита сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”.

Подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., стратегията на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ се утвърди, като работещ финансов инструмент за подкрепа на местни инициативи.

 През последните три години, със средства от бюджета на стратегията за ВОМР се осигури финансирането на 31 проектни предложения на територията на общините Ивайловград и Любимец. Двадесет са бенефициентите, чиито проектни идеи са одобрени за финансиране по стратегията за ВОМР. Въпреки значителното забавяне на процеса на одобрение, финансиране и договориране изпълнението на проектните предложения, подадени към стратегията на МИГ, в края на 2023 година са изпълнени дейностите по 16 проекта, като размера на изплатената безвъзмездна финансова помощ към бенефициентите възлиза на 1 609 209 лева.    

Най-активно протича изпълнението на проектните предложения по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията  за ВОМР на МИГ. Договорено финансиране имат проектите на 9 кандидата по мярката. Размерът на одобрените от Държавен фонд „Земеделие” инвестиции е 1 313 769 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 752 295 лева.  Към днешна дата, успешно изпълнени са седем проектни предложения. Бенефициенти, получили финансово подпомагане по мярката са земеделски производители, развиващи дейност на територията на МИГ. Инвестициите са насочени основно към закупуването на земеделска техника и инвентар, за подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.

За инвестиции в преработващия сектор на земеделски продукти по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) от стратегията  за ВОМР, е договорено финансирането на 3 проектни предложения на обща стойност 582 927 лева. Инвестициите по две от които вече са осъществени, като извършените от бенефициента разходи са възстановени от разплащателната агенция, до размера на одобрената финансова помощ.

Проявеният голям интерес на кандидатите по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на МИГ, не доведе до очакваните резултати.  По мярката са подадени за финансиране общо 21 проектни предложения на микропредприятия, с планирани инвестиции в различни сектори в сферата на услугите и производството. МИГ е одобрила и предложила за финансиране 15 от тях. Поради продължителното забавяне в последващия контрол, извършван от страна на Държавен фонд „Земеделие”, четири от проектните предложения са оттеглени по искане на кандидатите, а три от сключените административни договори са прекратени отново по искане на бенефициентите. Така в края на 2023 година по мярката е одобрено изпълнението на  7 проектни предложения на обща стойност 1 036 741 лева. Три от проектите вече са изпълнени и финансовата помощ е изплатена на бенефициентите.

По стратегията за ВОМР на МИГ са одобрени и разнородни инвестиции, насочени към подобряване на публичната инфраструктура и услуги на обща стойност 1 215 760 лева. В резултат на изпълнението на проекти на Община Любимец, финансирани по  Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура“ са изградени откритата площадка за фитнес, разположена в прилежащия терен на стадиона в град Любимец и открита сцена с необходимото оборудване в село Лозен, община Любимец. Открит е и изцяло обновен дневен център за възрастни хора – клуб „Приятели“ в града. На настоящият етап общината стартира дейностите по изпълнението и на още един проект „Обновяване на Гробищен парк Любимец“, финансиран чрез стратегията на МИГ.

Със средства по мярката, Община Ивайловград осъществи ремонт и реконструкция на ул. Волгоград в града и изпълнява дейности по обновяване и модернизация на градския стадион. В ход е изпълнението и на още две проектни предложения, финансирани по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.)  – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР, чиито дейности са насочени към развитието на туризма на територията на МИГ.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,  по подмярка 19.4. “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”, във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, съгласно  Споразумение № РД 50-149 от 21.10.201.

Сакарнюз
От Сакарнюз декември 20, 2023 18:10
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама