„Има много промени в Правилника на Закона за социално подпомагане”

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юли 19, 2023 18:16

„Има много промени в Правилника на Закона за социално подпомагане”

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ бр. 27/1051, година XX, 14-20 юли 2023 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Госпожо Биволарова, вече няколко години подред по това време с Ваша помощ и съответните Ви разяснения публикуваме промените в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагаме. Какви са промените тази година и какво трябва да знаят гражданите, които се обръщат към Вас за различните видове подпомагания?
От 1 юни 2023 г. са в сила изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), с което социалното подпомагане вече е обвързано с линията на бедност (504.00 лв.) и значително се облекчават условията за достъп до месечни социални помощи и помощи за отопление.

Важно е да се знае, че отпада изискването за размера на жилището, а останалите промени са:

– изискването лицата да не са регистрирани като ЕТ и да не са собственици на капитала на търговско дружество се променя на „да не осъществят дейност като ЕТ и да нямат участие в капитала на търговско дружество“;
– отпада изискването лицата да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи и се регламентира, че доходите от движимо и недвижимо имущество за всеки член на семейството не трябва да надхвърля линията на бедност;
– намалява се срокът, в който лицата не трябва да са извършвали прехвърляне чрез договор за дарение или заплащане на недвижим имот от 5 години на 2 години;
– предоставя се право на учещите във ВУЗ и учениците от частни училища да получават месечни социални помощи;
– намалява се срокът за задължителна регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) на безработните лица в трудоспособна възраст от 6 месеца на 3 месеца; към лицата, за които не се изисква регистрация в ДБТ, са добавени лица, които учат във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение; изискването за 3-месечна регистрация в ДБТ не се отнася и за лицата, които са се регистрирали в ДБТ в едномесечен срок от завършване на средното си образование, но да не са на повече от 20-годишна възраст;
– намалява се срокът за полагане на обществено полезен труд от 14 дни по 4 часа на 40 часа месечно, както и санкциите при повторен отказ за полагане на обществено полезен труд – срокът, в който е направен отказът, се намалява от 5 години на 3 години, а срокът, за който лицето се лишава от правото на социални помощи, се намалява от 2 години на 6 месеца.
Друго, което е ново и трябва да се знае, е това, че са регламентирани нови целеви групи за подпомагане с месечни помощи по чл. 9 от ППЗСП и нов ред за опре- деляне на диференцирания доход, като определеният размер на месечната помощ на семейството се редуцира при неизпълнение на определени условия:
– дете от 4 до 16-годишна възраст не учи;
– дете от 16 до 18-годишна възраст не учи и не е регистрирано в ДБТ в едномесечен срок от навършване на 16 години;
– дете от 4 до 18-годишна възраст е допуснало 5 или повече неизвисени отсъствия или отсъствия без уважителни причини от предучилищното обра- зование за съответния месец;
– на детето не са извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното му състояние.
Създават се и два вида нови помощи:
– по реда на чл. 11а – целева помощ за срок от 3 месеца в случаите, когато безработно лице или безработен член на семейството, получаващо месечна помощ по чл. 9, започне работа
– и по реда на чл. 16в – месечна целева помощ в размер на 504,00 лв. (линията на бедност) за покриване на първоначалните нужди на младежи от 18 до 21-годишна възраст, напуснали за първи път социална или интегрирана здравно-социална услуга от резидентен тип.

А какви са измененията и какъв става редът за ползване на т.нар. помощи за отопление?
Това са помощите по реда на Наредба №РД07-5/16.05.2008г. на МТСП за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Размерът за целия предстоящ зимен сезон (1 ноември 2023 г. – 31 март 2024 г.) ще бъде 546,95 лв., което е с 4,47% повече в сравнение с миналата година. Повишаването е съобразено с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените на електроенергията за бита от 1 юли.

Увеличението на пенсиите от 1 юли с 12% няма да лиши пенсионерите от помощи за отопление.

За да не се допусне отпадане, е издадена заповед на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент, благодарение на който при преценка на достъпа до подкрепа размерът на пенсиите ще бъде намаляван с корекционен коефициент 2,858%, с колкото е осъвременяването им.
Заявление-декларация по образец за отпускане на социална помощ и помощ за отопление може да бъде подадено в ДСП – Тополовград:
– лично от заявителя;
– чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
– по електронен път с квалифициран електронен подпис;
– по електронен път по реда на Закона за електронното управление.
Социалните помощи и помощите за отопление се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец. Това става след извършване на социална анкета, при която се вземат предвид всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват такава. От началото на м. юли 2023 г. до днес /10 юли/ при нас са приети 226 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. За миналия отоплителен сезон в община Тополовград са подпомогнати 960 лица и семейства. .

Сега да се спрем и на един друг вид помощи, които също са важни и засягат много хора – семейните помощи за деца. Там какво се променя?
Да започнем с помощите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас. На семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети и четвърти клас на училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Размерът й ще бъде ясен след утвърждаването на новия държавен бюджет от Народното събрание до края на месец юли. Миналата година той бе 300 лв. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се получава след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако: детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети и четвърти клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.
Приемат се и заявления-декларации от семействата, чиито деца са записани в осми клас на училище за покриване на част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се отпуска без подоходен критерий. И аналогично на помощите за ученици от първи до четвърти клас се изплаща на два пъти.
Размерът на помощите за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас ще бъде определен в бюджета за 2023 г.
Образците на заявления-декларации за отпускане на социални помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Социални помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti/

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юли 19, 2023 18:16
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама