Всички дружинки от харманлийско отпразнуваха началото на лова

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 22, 2004 15:59

Всички дружинки от харманлийско отпразнуваха началото на лова

Акценти

  • Вестник "Харманлияски НОВИНИ" , бр. 33, година I

Откри­ва­не­то на лов­ния се­зон в хар­ман­лий­ско ми­на под мо­то­то на Хе­мин­гу­ей: “Все­ки ден, не­пос­ве­тен на ло­ва и ри­бо­ло­ва, е за­гу­бен за жи­во­та на чо­ве­ка.”

При­го­тов­ле­ни­е­то за от­праз­ну­ва­не­то на важ­на­та съ­би­тие ав­джи­и­те за­поч­на­ха още от ран­ни­те зо­ри на съ­бот­ния ден – 14 ав­густ. По-не­тър­пе­ли­ви­те от брат­ство­то оба­че за­поч­на­ха праз­нен­ства­та от ве­чер­та на пред­ния ден ка­то си ус­тро­и­ха би­ва­ци и та­ка на раз­дум­ка край огъ­ня из­ча­ка­ха до сут­рин­та ко­ле­ги­те си по ин­те­ре­си. Праз­нич­но­то ме­ню бе кур­бан, са­ла­та от до­ма­ти и крас­та­ви­ци, до­маш­на ра­кия и би­ра. За ле­ки­те лет­ни по­чер­пки спе­цо­ве от бран­ша ко­мен­ти­ра­ха та­ка: ,,­Ко­га­то се обе­рат ло­зя­та и мла­до­то ви­но за­ки­пи, се от­кри­ва се­зо­нът за едър ди­веч. То­га­ва ве­че­ри­те на лов­ни­те дру­жи­ни ми­на­ват със сър­неш­ко, кюф­те­та и на­де­ни­ци от ди­во пра­се, обил­но по­ля­ти с от­ле­жа­ло ви­но”.

Пред­ла­га­ме ви пъ­лен об­зор на от­кри­ва­не­то на лов­ния се­зон от раз­лич­ни­те лов­но-ри­бар­ски дру­жин­ки от Хар­ман­ли:

Де­лю Анге­лов и ог­ла­вя­ва­на­та от не­го по­ля­нов­ска дру­жин­ка си ор­га­ни­зи­ра­ха пир­шес­тво­то още пре­диш­на­та сед­ми­ца на ,,Лов­ния пар­к”. Тра­ди­ци­он­но бя­ха опе­че­ни две яре­та, как­то ви ин­фор­ми­рах­ме ве­че в пре­диш­ния брой. През ми­на­ла­та съ­бо­та ав­джи­и­те се от­да­до­ха един­стве­но на лов­на­та си страст. Гър­ме­жи и пу­кот ог­ла­си­ха без­бреж­ни­те по­ля­нов­ски ми­рии. Гър­мя­ха глав­но по пъд­пъ­дъ­ци.

Би­сер­ска­та дру­жин­ка, с пред­се­да­тел Пе­тър Пет­ров, пред­по­че­те да праз­ну­ва в се­ло­то.

В де­ня на от­кри­ва­не­то на се­зо­на лов­ци­те от Би­сер стре­ля­ха пре­дим­но по гур­гу­ли­ци.

Бан­ке­тът бе ор­га­ни­зи­ран от Пе­тър Янев в рес­то­рант ,,Дей­зи”. В ме­ню­то бе вклю­чен тра­ди­ци­он­ния кур­бан. За доб­ро­то нас­тро­е­ние се гри­же­ше май­сто­рът на акор­де­о­на Кра­си­мир от Хар­ман­ли.

Дру­жин­ка­та от Чер­на мо­ги­ла пре­ка­ра един чу­де­сен сле­до­бед в мес­тнос­тта ,,Го­ле­ми­те ме­ше­та”, раз­по­ло­же­на под оре­шен­ския язо­вир. И в тях­но­то ме­ню кур­ба­нът бе ос­нов­но­то яс­тие.

То­дор Ва­нев – ръ­ко­во­ди­тел на дру­жин­ка­та от Вър­бо­во, Оре­шец, Смир­нен­ци, съ­що ор­га­ни­зи­ра пи­щен ку­пон по по­вод праз­ни­ка.

С един чу­вал от­стре­ля­ни пъд­пъ­дъ­ци за­поч­на­ха бан­ке­та си сла­вя­нов­ски­те лов­джии, пред­вож­да­ни от бай Мит­ьо (Ди­мит­ров). Те вдиг­на­ха те­жък мо­а­бет в мес­тнос­тта на ,,Чен­ге­не бу­нар” край се­ло­то.

Ива­нов­ски­те лов­джии с шеф Мит­ко Сте­фа­нов от­праз­ну­ва­ха лов­ния се­зон пръс­на­ти из се­ло­то на ня­кол­ко гру­пи.

Изво­ров­ска­та лов­на­та дру­жин­ка­та пред­вож­да­на от пред­се­да­те­ля и кмет на се­ло­то Тен­чо Кю­мюр­джи­ев в съ­бо­та са­мо ло­ву­ва. Бан­кет­на­та част и офи­ци­ал­но­то от­кри­ва­не на ло­ва бе от­ло­жен за след­ва­ща­та сед­ми­ца.

Са­мо 25 ­пъд­пъ­дъ­ка са от­стре­ля­ли 65-­те ав­джии от бра­ни­чан­ска­та лов­на дру­жин­ка. За­то­ва пък ку­по­нът им е бил един от най-впе­чат­ля­ва­щи­те. 200-ки­лог­ра­мо­во те­ле, ку­пе­но от Зла­ти­мир Анге­лов (син на Го­шо Гу­ма­та), е би­ло нап­ра­ве­но на кур­бан. Ка­то нов член на дру­жин­ка­та мом­че­то се е пред­ста­ви­ло доб­ре. Ба­ща му пък ка­то ръ­ко­во­ди­тел на ед­на от най-се­ри­оз­ни­те дру­жин­ки в ре­ги­о­на, за да не се пос­ра­ми от своя стра­на е по­ка­нил гай­да­ря на се­ло­то – му­раг­во­то Ибре – да ги раз­ве­се­ля­ва. Съ­щи­ят ден е бил при­ет още един нов член – По­ля­на. Кръч­ма­та на се­ло­то до къс­но ве­чер­та се е ог­ла­ся­ла от ве­се­ли­те пес­ни и храб­ри­те лов­джий­ски­те ис­то­рии на бра­ни­чан­ски­те ав­джии.

Лов­на­та дру­жин­ка от се­ла­та Бо­го­мил и Ко­ла­ро­во с пред­се­да­тел Сте­фан Ки­ря­ков (Ца­ря) ор­га­ни­зи­ра го­лям ку­пон на фур­го­на край сел­ския язо­вир под ло­зя­та. Наш чо­век ви­дя Иван Ге­нев още в пе­тък да пъл­ни ця­ла­та зад­на се­дал­ка на ,,Ни­ва­та” си с мар­ко­ва би­ра, ко­я­то щя­ла се из­пол­зва са­мо за ве­чер­на­та под­гряв­ка пре­ди от­кри­ва­не­то, как­то обяс­ни той.

Не ни е из­вес­тно ка­къв пер­нат ди­веч са сло­жи­ли на тра­пе­за­та си бъл­га­рен­ци с пред­се­да­тел Не­дял­ко Ива­нов, но зна­ем, че тях­на­та дру­жин­ка от­кри лов­ния се­зон дос­той­но. И та­зи го­ди­на те спа­зи­ха тра­ди­ци­я­та и си нап­ра­ви­ха ку­по­на под ,,Го­ле­ми­те ме­ше­та”, на­ми­ра­щи се пре­ди мес­тнос­тта ,,Ки­си­ня”.

Дел­чо Сто­ев и дру­жи­на­та му от Овча­ро­во съ­що не се пос­ра­ми­ха. След ка­то от­кри­ха ло­ва, те си спрет­на­ха мо­а­бет и за да бъ­дат спо­кой­ни, че ня­ма да се за­гу­бят в го­ра­та, раз­пъ­на­ха тра­пе­зи­те в се­ло­то.

Око­ло 20-­ти­на шиш­ма­нов­ци пре­ми­на­ха ре­ка Ма­ри­ца, за да от­праз­ну­ват от­кри­ва­не­то на лов­ния се­зон на ,,Лов­ния пар­к”. То­зи път ов­ца­та за кур­ба­на бе да­де­на от най-мла­дия лов­джия Му­рад, син на ме­са­ря Ну­ри­то. Тра­ди­ци­я­та на дру­жин­ка­та е при от­кри­ва­не на се­зо­на жер­тве­но­то до­би­че да се оси­гу­ря­ва от най-но­вия член, спо­де­ли пред­се­да­те­лят й Ге­ор­ги Ми­хай­лов.

На­деж­ден­ци пре­ка­ра­ха един чу­де­сен ден до чеш­ма­та при ,,Го­ле­ми­те вър­би”, мал­ко пре­ди ба­лас­тер­на­та на ре­ка­та. В ме­ню­то им не бе вклю­чен кур­бан, но пък и кюф­те­та­та, с ко­и­то се го­ща­ва­ха лов­джи­и­те, не му от­стъп­ва­ха. Пи­е­не­то бе оси­гу­ре­но от За­ха­ри За­ха­ри­ев, кой­то е член на та­зи дру­жин­ка.

Ро­го­зи­нов­ци пред­по­че­то­ха да си спрет­нат тър­жес­тво­то в кръч­ма­та нас­ред се­ло­то, вмес­то сред при­ро­да­та. ,,­По-на­та­тък ще сме неп­ре­къс­на­то из ба­и­ри­те, не­ка по­не се­га се на­рад­ва­ме на ком­фор­та на рес­то­ран­та” – фи­ло­соф­ства­ха те.

Кур­ба­нът на че­ре­пов­ци за лов­ния се­зон ста­на един от най-ве­се­ли­те в ра­йо­на. Пред­се­да­те­лят на дру­жин­ка­та и кмет на се­ло­то Дел­чо Мад­жа­ров се бе пос­та­рал да на­ме­ри най-доб­ра­та ов­ца, ка­то ста­ра­тел­но я бе­ше из­би­рал сед­ми­ца пре­ди съ­би­ти­е­то от най-лич­но­то ста­до на се­ло­то. Два­ма ка­вал­джии сви­ри­ха на ве­се­ля­ци­те до къс­но ве­чер­та. На дру­гия ден мах­мур­лу­кът бе нес­рав­ни­мо по-ма­лък от мус­кул­на трес­ка, по­лу­че­на от иг­ра­ни­те пре­диш­на­та ве­чер хо­ра

Ако има­ше кла­са­ция за най-пищ­но от­кри­ва­не на ло­ва, то при­зът със си­гур­ност щя­ха да взе­мат ав­джи­и­те от се­ло Остър ка­мък. Пред­се­да­те­лят им Тон­чо Ми­тев бе по­ка­нил на язо­ви­ра ор­кес­тър и пе­ви­ца за тър­жес­тво­то. До къс­но ве­чер­та бал­ка­ни­те на Остър ка­мък се ог­ла­ся­ва­ха не от гър­ме­жи, а от кръш­ни хо­ра и теж­ки пес­ни. Спо­ред оче­вид­ци ко­ли­чес­тво­то на би­ра­та, из­сту­де­на на дъ­но­то на язо­ви­ра и из­пи­та от чле­но­ве­те, съ­пер­ни­чи на то­но­ве­те во­да в мик­ро­я­зо­вир­че. За лов­ни­те под­ви­зи на та­мош­ни­те лов­ци ще ви раз­ка­жем друг път.

 

Пред­стои от­кри­ва­не на се­зо­на от до­си­те­ев­ци

Пред­стои тър­жес­тве­но от­кри­ва­не на лов­ния се­зон от до­си­те­ев­ска­та дру­жин­ка. Це­ре­мо­ни­я­та по от­кри­ва­не­то се за­ба­ви с ед­на сед­ми­ца и то­ва се дъл­жи на фак­та, че от­кри­ва­не­то ще бъ­де мно­го офи­ци­ал­но и с бо­жи­я­та бла­гос­ло­вия ( по­ка­нен е све­ще­ник). На тър­жес­тво­то са по­ка­не­ни всич­ки пред­се­да­те­ли дру­жин­ки­те в об­щи­на­та и Упра­ви­тел­ни­ят съ­вет на хар­ман­лий­ско­то лов­но-ри­бар­ско дру­жес­тво “Со­кол”. Пър­ви­ят лов­джия на До­си­ти­е­е­во Дан­чо Ге­нев и ко­ле­ги­те му от се­ло­то по­хар­чи­ха над 2000 ле­ва соб­стве­ни па­ри, за да въз­ста­но­вят сгра­ди­те на ,,Дреб­но ди­ве­чо­въд­но сто­пан­ство” – Ра­дин­че­во. Пре­ди вре­ме те­зи пос­трой­ки им бя­ха пре­дос­та­ве­ни от “Дър­жав­но лес­ни­чей­ство” Хар­ман­ли. Те бя­ха без дог­ра­ма и мал­ко ос­та­на­ли ке­ре­ми­ди. Це­ли­ят ре­монт на сгра­ди­те се нап­ра­ви с доб­ро­вол­ния труд на до­си­те­ев­ци.

На 21 ав­густ от 14,00 ча­са све­ще­ник от Хар­ман­ли ще бла­гос­ло­ви но­ви­те по­ме­ще­ния, ко­и­то ще се сто­па­нис­ват и ох­ра­ня­ват от лов­ци­те от та­зи дру­жин­ка.

Ита­ли­ан­ци от­но­во пред­по­че­то­ха Хар­ман­ли

През след­ва­щия ме­сец се очак­ва тук да прис­тиг­не и зам.-кмет от Не­а­пол

26 ита­ли­ан­ци в мо­мен­та от­стрел­ват гур­гу­ли­ци по лов­ни­те по­ле­та­та на Хар­ман­ли. Те са нас­та­не­ни в раз­лич­ни хо­те­ли в гра­да и вся­ка сут­рин в 5.30 ч. тръг­ват по лов­ни­те хар­ман­лий­ски по­ле­та. Го­ля­ма част от тях са ид­ва­ли и дру­ги го­ди­ни в Хар­ман­ли и са ос­та­на­ли до­вол­ни от ус­ло­ви­я­та и ор­га­ни­за­ци­я­та на из­ле­ти­те, ор­га­ни­зи­ра­ни за тях от от ЛРД ,,Со­кол”. Ита­ли­ан­ци­те ид­ват тук със соб­ствен тран­спорт и си во­дят и елит­ни лов­ни ку­че­та. Во­зи­ла­та им са снаб­де­ни с фри­зе­ри. Та­ка ди­ве­чът още на лов­но­то по­ле са зам­ра­зя­ва. На­ши­те гур­гу­ли­ци ще до­пъл­нят ита­ли­ан­ска­та тра­пе­за.

За­мес­тник-кмет на Не­а­пол и още 8 ита­ли­ан­ци ще прис­тиг­нат в Хар­ман­ли да ло­ву­ват през след­ва­щия ме­сец. Те ще от­сед­нат в бун­га­ла­та на язо­вир ,,Кю­мюр­лу­ка”.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 22, 2004 15:59
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама