Пепа и Стояна предизвикаха смях до сълзи

Иван Атанасов
От Иван Атанасов май 4, 2004 10:06

Пепа и Стояна предизвикаха смях до сълзи

Харманлийци се нас­лаж­да­ва­ха в про­дъл­же­ние на час и по­ло­ви­на на ве­ли­ко­леп­но­то май­стор­ско из­пъл­не­ние на име­ни­та­та им съг­раж­дан­ка Пе­па Ни­ко­ло­ва и на все­на­род­на­та лю­бим­ка Сто­ян­ка Му­та­фо­ва. Вся­ко по­я­вя­ва­не на Сто­я­на на сцената пре­диз­вик­ва­ше смях сред пуб­ли­ка­та, а на­ша­та Пе­па в ро­ля­та на ло­ша­та све­кър­ва на­ка­ра и мла­ди и ста­ри да ръ­коп­ляс­кат на вся­ка реп­ли­ка, усе­щай­ки хар­ман­лий­ския ди­а­лект.
Ко­га­то пос­та­нов­ка­та свър­ши, ар­тис­ти­те се пок­ло­ни­ха 10 ­пъ­ти на пуб­ли­ка­та, ко­я­то, ста­на­ла на кра­ка, дъл­го и бур­но ръ­коп­ляс­ка на из­пъл­ни­те­ли­те, с ко­е­то по без­спо­рен на­чин из­ра­зи обич­та и прек­ло­не­ни­е­то си пред та­лан­тли­вия ак­тьор­ски екип и най-ве­че на тан­де­ма Пе­па – Сто­я­на.

От Общи­на­та по­да­риха кош­ни­ца с цве­тя на ар­тис­ти­те.

В су­ма­то­ха­та пре­ди пред­став­ле­ни­е­то Сто­ян­ка Му­та­фо­ва бе лю­без­на да да­де ин­тер­вю за в. “Хар­ман­лий­ски но­ви­ни”.

Госпожо  Му­та­фо­ва, как­во Ви е впе­чат­ле­ни­е­то от Хар­ман­ли и хар­ман­лий­ци?
Как­во да Ви ка­жа? Аз мал­ко поз­на­вам гра­да Ви. Тук съм иг­ра­ла в пос­та­нов­ки и след то­ва съм си тръг­ва­ла. Оста­на­ла съм с впе­чат­ле­ни­е­то, че има­те доб­ра и при­ят­на пуб­ли­ка. При­ят­но е, ко­га­то иг­ра­еш пред хо­ра, ко­и­то те це­нят.

Как­во ще ка­же­те за хар­ман­лий­ска­та ар­тис­тич­на шко­ла?
Близ­ка при­я­тел­ка съм с Пе­па Ни­ко­ло­ва, с Йор­дан­ка Куз­ма­но­ва съ­що. С Жив­ко Гар­ва­нов бях­ме при­я­те­ли, как­то и със Сто­ян Сто­ев. Оттук вие сте да­ли мно­го доб­ри ар­тис­ти. Хар­ман­ли е мяс­то, ко­е­то раж­да мно­го та­лан­тли­ви хо­ра. Мо­же­те да се гор­де­е­те с то­ва.

Един шаб­ло­нен въп­рос. Как съ­у­мя­ва­те тол­ко­ва го­ди­ни да сте все та­ка ве­се­ла и да рад­ва­те пуб­ли­ка­та?
Мал­ко се по­у­мо­рих ве­че и не мо­га да иг­рая цен­трал­ни ро­ли. В та­зи пи­е­са не иг­рая цен­трал­на ро­ля. Ви­кам на Пе­па: Пе­по, ай­де тръг­вай ти!

Как­во дру­го Ви ха­рес­ва тук?
Та­зи гра­дин­ка от­сре­ща ми е мно­го при­ят­на.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов май 4, 2004 10:06
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.