Екшън: Чакъра сам срещу 70 полицаи

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 12, 2003 09:01

Екшън: Чакъра сам срещу 70 полицаи

Акценти

  • Общо около 70 служители на МВР и Пожарната са участвали в акцията по “Обезвреждането на Тодор Чакъра”: Група за Бързи Действия – Хасково РПУ Харманли СОТ – София Института по психология София Гранични войски 6 снайперисти Термовизьори ( за нощно виждане)

Свързани публикации

Екшън, по­до­бен на аме­ри­кан­ски филм, се ра­зиг­ра през пос­лед­ните 24 ­ча­са в Хар­ман­ли. Поз­на­ти­ят на всич­ки в гра­да То­дор Ча­къ­ра бе взри­вен с гра­на­то­мет във ви­ла­та си вче­ра сут­рин­та. При­чи­на­та – стре­лял с ав­то­мат сре­щу по­ли­цаи.

Близо 70 чо­ве­ка в про­дъл­же­ние на 20 ­ча­са не мо­жа­ха да убе­дят Тодор да се пре­да­де и нак­рая сре­щу къ­ща­та, в ко­я­то се кри­е­ше, бя­ха из­стре­ля­ни око­ло 15 ­гра­на­ти. Сут­рин­та от по­жар­ни­кар­ска стъл­ба по­ли­цей­ски слу­жи­тел е ви­дял тру­па на То­дор. Те не са пос­ме­ли да влез­нат вътре, за­що­то се опа­ся­вали, че има за­ло­же­ни бом­би. През це­лия ден от служ­ба СОТИ са про­уч­ва­ли ра­йо­на и са тър­си­ли ве­ро­ят­ни­те ка­па­ни, ко­и­то той им е за­ло­жил.

На прес­кон­фе­рен­ция в хар­ман­лий­ско­то РПУ, в при­със­тви­е­то на цен­трал­ни и мес­тни ме­дии подп.  Иван Пет­ров, на­чал­ник на РДВР – Хас­ко­во, раз­ка­за под­роб­но слу­чая.

,,В 6.30 сут­рин­та на 10 ­де­кем­ври по­ли­цей­ски екип, в кой­то вли­зат два­ма сер­жан­ти и два­ма опе­ра­тив­ни ра­бот­ни­ци, оти­ва да из­пълни за­по­вед. Раз­по­ре­де­но им е То­дор Ди­мов То­до­ров, за кой­то има­ме ин­фор­ма­ция, че се ук­ри­ва във ви­ла­та си, и има вляз­ла в си­ла при­съ­да. Ко­га­то слу­жи­те­ли­те оти­ват на мяс­то, там ги пос­ре­ща май­ка му. В то­ва вре­ме То­дор из­ли­за из­зад ви­ла­та с ав­то­мат ,,Ка­лаш­ни­ков” и стреля по по­ли­ца­и­те. Те са ус­пе­ли да се скри­ят зад изос­та­ве­ни ав­то­мо­бил­ни гу­ми и са сто­я­ли там през це­лия ден,  за­що­то той ги е дър­жал под об­стрел.”

През то­ва вре­ме дошли и дру­ги по­ли­цаи от Хас­ко­во,  Со­фия и Сви­лен­град. Общо 70 ­чо­ве­ка са об­гра­ди­ли къ­ща­та.  Прис­ти­гнал съ­що и пси­хо­лог от Инсти­ту­та по пси­хо­ло­гия към МВР.  Тук е си­нът  и сес­трата на Чакъра,  чрез ко­и­то са се во­ди­ли пре­го­во­ри­те. На по­мощ се при­викали и две фад­ро­ми.

,,Ние го убеж­да­вах­ме, че за та­ка­ва при­съ­да не е нуж­но та­ка­ва съп­ро­ти­ва, но той дър­же­ше на сво­е­то, че в зат­во­ра ня­ма да оти­де.” , ка­за под­пол­ков­ник Пет­ров.

Пре­го­во­ри­те про­дъл­жили през це­лия ден.

,,В къс­на­та част на де­ня той се от­ка­за да пре­го­ва­ря, ка­то ед­нос­тран­но прек­ра­ти раз­го­во­ри­те с нас.  През цяло­то то­ва вре­ме То­дор  стре­ля­ше от раз­лич­ни мес­та от къ­ща­та, ве­ро­ят­но с ня­кол­ко ти­па оръ­жие, ка­то за цел­та си нап­ра­вил ам­бра­зу­ри в сте­ни­те. В съ­що­то вре­ме дър­же­ше под об­стрел всич­ки око­ло ви­ла­та. Изстре­лял е об­що око­ло 150 кур­шу­ма.”

През нощ­та дра­ма­та дос­тиг­на сво­я­та кул­ми­на­ция. След ка­то пси­хо­ло­зи­те не пос­тиг­на­ха ус­пех с ба­ри­ка­ди­ра­лия се мъж, ми­нис­тър Пет­ка­нов обя­ви си­ту­а­ци­я­та за теж­ка и за­по­вя­да ба­ре­ти и снай­пе­рис­ти да се вклю­чат в ак­ци­я­та. Уве­до­мен е бил  сво­ев­ре­мен­но и минис­тър-пред­се­да­те­лят Си­ме­он Сакскобур­ггот­ски
На мяс­то прис­ти­га глав­ни­ят сек­ре­тар ген. Бо­ри­сов, кой­то по­е­ма ръ­ко­вод­ство­то на опе­ра­ци­я­та.

„Към 20 ча­са в Хар­ман­ли прис­ти­гна и господин Бо­ри­сов. След ка­то се запоз­на­ лич­но със слу­чая,“ са взети марки по обезвреждането на Тодор”, ин­фор­ми­ра под­пол­ков­ни­кът.

Ата­ка­та с гра­на­то­ме­та “РПГ 7” е за­поч­на­ла око­ло 2,30 ча­са през нощ­та.

,,При взри­вява­не­то на гра­на­та­та, из­стре­ля­на от не­го, се по­лу­ча­ват сил­ни виб­ра­ции и ако има на­къ­де пос­та­ве­ни бом­би, за­ка­че­ни с въ­же, те ще пад­нат и по то­зи на­чин ще се обез­вре­дят” , ка­за Пет­ров.

Днес сут­рин­та тру­път на Ча­къ­ра е бил ви­дян  от по­ли­ца­и­те на пос­лед­ния етаж от по­жар­ни­кар­ска стъл­ба, ко­я­то бе е пос­та­ве­на на за­пад­на­та сте­на на ви­ла­та.

Който стреля по полицаи, това ще му е съдбата, каза ген. Борисов.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 12, 2003 09:01
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.