Екшън: Чакъра сам срещу 70 полицаи

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 12, 2003 09:01

Екшън: Чакъра сам срещу 70 полицаи

Акценти

  • Общо около 70 служители на МВР и Пожарната са участвали в акцията по “Обезвреждането на Тодор Чакъра”: Група за Бързи Действия – Хасково РПУ Харманли СОТ – София Института по психология София Гранични войски 6 снайперисти Термовизьори ( за нощно виждане)

Свързани публикации

Екшън, по­до­бен на аме­ри­кан­ски филм, се ра­зиг­ра през пос­лед­ните 24 ­ча­са в Хар­ман­ли. Поз­на­ти­ят на всич­ки в гра­да То­дор Ча­къ­ра бе взри­вен с гра­на­то­мет във ви­ла­та си вче­ра сут­рин­та. При­чи­на­та – стре­лял с ав­то­мат сре­щу по­ли­цаи.

Близо 70 чо­ве­ка в про­дъл­же­ние на 20 ­ча­са не мо­жа­ха да убе­дят Тодор да се пре­да­де и нак­рая сре­щу къ­ща­та, в ко­я­то се кри­е­ше, бя­ха из­стре­ля­ни око­ло 15 ­гра­на­ти. Сут­рин­та от по­жар­ни­кар­ска стъл­ба по­ли­цей­ски слу­жи­тел е ви­дял тру­па на То­дор. Те не са пос­ме­ли да влез­нат вътре, за­що­то се опа­ся­вали, че има за­ло­же­ни бом­би. През це­лия ден от служ­ба СОТИ са про­уч­ва­ли ра­йо­на и са тър­си­ли ве­ро­ят­ни­те ка­па­ни, ко­и­то той им е за­ло­жил.

На прес­кон­фе­рен­ция в хар­ман­лий­ско­то РПУ, в при­със­тви­е­то на цен­трал­ни и мес­тни ме­дии подп.  Иван Пет­ров, на­чал­ник на РДВР – Хас­ко­во, раз­ка­за под­роб­но слу­чая.

,,В 6.30 сут­рин­та на 10 ­де­кем­ври по­ли­цей­ски екип, в кой­то вли­зат два­ма сер­жан­ти и два­ма опе­ра­тив­ни ра­бот­ни­ци, оти­ва да из­пълни за­по­вед. Раз­по­ре­де­но им е То­дор Ди­мов То­до­ров, за кой­то има­ме ин­фор­ма­ция, че се ук­ри­ва във ви­ла­та си, и има вляз­ла в си­ла при­съ­да. Ко­га­то слу­жи­те­ли­те оти­ват на мяс­то, там ги пос­ре­ща май­ка му. В то­ва вре­ме То­дор из­ли­за из­зад ви­ла­та с ав­то­мат ,,Ка­лаш­ни­ков” и стреля по по­ли­ца­и­те. Те са ус­пе­ли да се скри­ят зад изос­та­ве­ни ав­то­мо­бил­ни гу­ми и са сто­я­ли там през це­лия ден,  за­що­то той ги е дър­жал под об­стрел.”

През то­ва вре­ме дошли и дру­ги по­ли­цаи от Хас­ко­во,  Со­фия и Сви­лен­град. Общо 70 ­чо­ве­ка са об­гра­ди­ли къ­ща­та.  Прис­ти­гнал съ­що и пси­хо­лог от Инсти­ту­та по пси­хо­ло­гия към МВР.  Тук е си­нът  и сес­трата на Чакъра,  чрез ко­и­то са се во­ди­ли пре­го­во­ри­те. На по­мощ се при­викали и две фад­ро­ми.

,,Ние го убеж­да­вах­ме, че за та­ка­ва при­съ­да не е нуж­но та­ка­ва съп­ро­ти­ва, но той дър­же­ше на сво­е­то, че в зат­во­ра ня­ма да оти­де.” , ка­за под­пол­ков­ник Пет­ров.

Пре­го­во­ри­те про­дъл­жили през це­лия ден.

,,В къс­на­та част на де­ня той се от­ка­за да пре­го­ва­ря, ка­то ед­нос­тран­но прек­ра­ти раз­го­во­ри­те с нас.  През цяло­то то­ва вре­ме То­дор  стре­ля­ше от раз­лич­ни мес­та от къ­ща­та, ве­ро­ят­но с ня­кол­ко ти­па оръ­жие, ка­то за цел­та си нап­ра­вил ам­бра­зу­ри в сте­ни­те. В съ­що­то вре­ме дър­же­ше под об­стрел всич­ки око­ло ви­ла­та. Изстре­лял е об­що око­ло 150 кур­шу­ма.”

През нощ­та дра­ма­та дос­тиг­на сво­я­та кул­ми­на­ция. След ка­то пси­хо­ло­зи­те не пос­тиг­на­ха ус­пех с ба­ри­ка­ди­ра­лия се мъж, ми­нис­тър Пет­ка­нов обя­ви си­ту­а­ци­я­та за теж­ка и за­по­вя­да ба­ре­ти и снай­пе­рис­ти да се вклю­чат в ак­ци­я­та. Уве­до­мен е бил  сво­ев­ре­мен­но и минис­тър-пред­се­да­те­лят Си­ме­он Сакскобур­ггот­ски
На мяс­то прис­ти­га глав­ни­ят сек­ре­тар ген. Бо­ри­сов, кой­то по­е­ма ръ­ко­вод­ство­то на опе­ра­ци­я­та.

„Към 20 ча­са в Хар­ман­ли прис­ти­гна и господин Бо­ри­сов. След ка­то се запоз­на­ лич­но със слу­чая,“ са взети марки по обезвреждането на Тодор”, ин­фор­ми­ра под­пол­ков­ни­кът.

Ата­ка­та с гра­на­то­ме­та “РПГ 7” е за­поч­на­ла око­ло 2,30 ча­са през нощ­та.

,,При взри­вява­не­то на гра­на­та­та, из­стре­ля­на от не­го, се по­лу­ча­ват сил­ни виб­ра­ции и ако има на­къ­де пос­та­ве­ни бом­би, за­ка­че­ни с въ­же, те ще пад­нат и по то­зи на­чин ще се обез­вре­дят” , ка­за Пет­ров.

Днес сут­рин­та тру­път на Ча­къ­ра е бил ви­дян  от по­ли­ца­и­те на пос­лед­ния етаж от по­жар­ни­кар­ска стъл­ба, ко­я­то бе е пос­та­ве­на на за­пад­на­та сте­на на ви­ла­та.

Който стреля по полицаи, това ще му е съдбата, каза ген. Борисов.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов декември 12, 2003 09:01
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама