Афганистански десант в Харманли

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 11, 2004 16:03

Афганистански десант в Харманли

В не­де­ля, 11 юли, в Хар­ман­ли на по­се­ще­ние в за­вод ,,Хар­ман­лий­ска ке­ра­ми­ка” бе де­ле­га­ция от пра­ви­тел­ство­то на Афга­нис­тан. Тя бе пос­рещ­на­та от Петър Пет­ров- из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор и инж. Анг. Пи­рин­де­ва.

Гос­ти­те в Бъл­га­рия са по по­ка­на на фир­ма ,,Рос­бул ин­же­не­рин­г”, с пред­ста­ви­те­ли То­дор­ка Мар­ти­но­ва и Емил Зан­ков. По­во­дът за по­се­ще­ни­е­то им е въз­ста­но­вя­ва­не и пуск на ке­ра­ми­чен за­вод ,,Де­саб­с” край Ка­бул,  кой­то е из­гра­ден от бъл­га­ри през 1982 – 86 го­ди­на. ,,­Хар­ман­лий­ска ке­ра­ми­ка” е то­чен про­то­тип на за­во­да в Афга­нис­тан. Там е дос­та­ве­но бъл­гар­ско обо­руд­ва­не, про­из­ве­де­но в ,,Инсти­ту­та по ке­ра­мич­но и път­но ма­ши­нос­тро­е­не” -Де­бе­лец. Се­га то­зи ин­сти­тут е соб­стве­ност на фир­ма ,,Рос­бул ин­же­не­рин­г”, ко­я­то има на­ме­ре­ние да про­дъл­жи да раз­ви­ва дей­нос­тта му в дър­жа­ви­те, в ко­и­то са  дос­та­вя­ли обо­руд­ва­не и пре­ди.

Със­та­вът на де­ле­га­ци­я­та от Афга­нис­тан бе: Абду­ла­тиф Му­рат -ди­рек­тор в Глав­на ди­рек­ция в ми­нис­тер­ство на ико­но­ми­ка­та, Ямо Шамс – пър­ви сек­ре­тар към съ­що­то ми­нис­тер­ство, Ха­лил Кор­гар – слу­жи­тел в Ми­нис­тер­ство­то на вън­шни­те ра­бо­ти на Афга­нис­тан, от­го­ва­рящ за раз­ви­ти­е­то на ико­но­ми­чес­ки­те връз­ки меж­ду Бъл­га­рия и Афга­нис­тан, инж. Асад- ди­рек­тор на ке­ра­мич­ния за­вод ,,Де­саб­с” в Ка­бул, Али Асраф Хо­сей­ли- пре­во­дач в по­сол­ство­то на Афга­нис­тан.

,,В на­ча­ло­то на март под­пи­сах­ме ед­но пред­ва­ри­тел­но рам­ко­во спо­ра­зу­ме­ние, ко­е­то по­соч­ва ос­нов­ни­те пун­кто­ве, по ко­и­то ще ра­бо­тим при въз­ста­но­вя­ва­не­то на за­во­да. Се­га съг­ла­су­ва­ме дей­стви­я­та си съ­об­раз­но за­ко­но­да­тел­ство­то на две­те дър­жа­ви и има­ме на­ме­ре­ние през де­кем­ври да за­поч­нем въз­ста­но­вя­ва­не­то “ ка­за г-жа Т.Мар­ти­но­ва,  пре­зи­дент на ,,Рос­бул ин­же­не­рин­г”.

,,По­во­дът за ид­ва­не­то ни тук в Хар­ман­ли е да ви­дим как ра­бо­ти то­ва обо­руд­ва­не. То­ва е ос­нов­на­та за­да­ча на по­се­ще­ни­е­то ни тук” – спо­де­ли пред вес­тни­ка Абду­ла­тиф Му­рат. За ек­спло­а­та­ция на за­во­да ще бъ­де съз­да­де­но сме­се­но тър­гов­ско дру­жес­тво, ко­е­то е с 10-го­ди­шен до­го­вор за ек­спло­а­та­ция на ке­ра­мич­но пред­при­я­тие и ка­ри­е­ра­та за до­бив на су­ро­ви­на.

51% от не­го са соб­стве­ност на ,,Ба­на­и” – обе­ди­не­ние в ми­нис­тер­ство, под чи­е­то кри­ло са всич­ки за­во­ди, а 49% са на бъл­гар­ска­та фир­ма. Бъл­га­ри­те по­лу­ча­ват и пра­во­то да до­би­ват су­ро­ви­на от 10 хек­та­ра зе­мя за де­сет го­ди­ни. В про­дъл­же­ние на 10 ­го­ди­ни ази­ат­ци­те ще из­пла­щат обо­руд­ва­не­то, ко­е­то са им дос­та­ви­ли. То­ва е пър­ва­та бъл­гар­ска ин­вес­ти­ция в Афга­нис­тан.

Спо­ред Ха­лил Кор­гар Бъл­га­рия и Афга­нис­тан ра­бо­тят и в дру­ги сфе­ри на ико­но­ми­ка­та. Фир­ма ,,Елек­тро­им­пек­с” ве­че строи там,  ще се ра­бо­ти и в об­лас­тта на сел­ско­то сто­пан­ство, ще се из­пра­щат мла­ди аф­га­нис­тан­ци, ко­и­то да учат в на­ши за­ве­де­ния.

След ке­ра­мич­на фаб­ри­ка аф­га­нис­тан­ци­те по­се­ти­ха и ,,Злат­на Тра­ки­я”. Там  управителя Димитър Ша­ла­ма­нов из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на фаб­ри­ка­та за олио, ги за­поз­на с биз­не­са на за­во­да.

Гос­ти­те от да­ле­чен Афга­нис­тан не ос­та­на­ха бе­зу­час­тни към два­та те­нис кор­та на ед­но­и­мен­но­то за­ве­де­ние, къ­де­то обяд­ва­ха. В най го­ле­мия пек при 36 ­гра­ду­са те пи­ха го­рещ чай и из­проб­ва­ха уме­ни­я­та и въз­мож­нос­ти­те си в та­зи ев­ро­пей­ска иг­ра.

А по вре­ме на обя­да на чист рус­ки език два­ма от тях има­ха въз­мож­ност да раз­го­ва­рят с ос­та­на­ли­те от ком­па­ни­я­та.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 11, 2004 16:03
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама