В Община Тополовград ще се изгражда Център за активно включване

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 11, 2017 10:21

В Община Тополовград ще се изгражда Център за активно включване

 

 

 

В Тополовград се предвижда изграждането на Център за активно включване. Това ще стане по проект „Център за активно включване в община Тополовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнението му стартира на 2 май 2017 г. На пресконфереция, която се проведе на 29 юни, проектът „Център за активно включване в община Тополовград“ бе представен от Антоанета Димитрова, която е негов ръководител. “Това е една иновативна социална услуга, от която общината има нужда. За съжаление не можем да задоволим потребностите стопроцентово, но това, което ще направим по проекта е от полза за много нуждаещи се» – каза Димитрова. Тя уведоми, че безвъзмездната финансова помощ е в размер на 391 100лв., от които по приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“- 37 077лв. и по приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“- 354 023лв.Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца и за постигането на поставените цели ще работят: Антоанета Димитрова – ръководител, Радостина Дешлиева – координатор , Мария Николова – счетоводител и техническите сътрудници – Мая Спасова и Миглена Рашева.
Проектът е разработен с цел да се гарантира наличието и развитието на такива социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи по настоящата процедура на територията на община Тополовград. Целевите групи по проекта са 70 : икономически неактивни лица; хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск. Предвижда се предоставяне на интегрирани услуги. Ще бъде осигурена субсидирана заетост на 10 лица, които ще полагат грижи за зависими членове на семейството си. Ще се идентифицират представители на целевите групи , ще им бъде извършена социална оценка и те ще ползват услугите на професионално подбран персонал. На потребителите ще се предоставят почасови услуги в Центъра и в домашна среда. Те ще преминат мотивационно обучение и ще ползват психологическа подкрепа и здравно – социални услуги.
Планираните по проекта дейности включват: Организация и управление на проекта ; нформиране и публичност по проект;   Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства и подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане в община Тополовград; Идентифициране на конкретните представители на целевите групи по проекта; Разработване на правила за работа на Центъра за активно включване в община Тополовград; Ремонт, оборудване, обзавеждане и материално обезпечаване на Центърa; Извършване на социални оценки на идентифицираните лица за предоставяне на иновативната интегрирана социална услуга в Центърa за активно включване; Подбор и назначаване на персонала за предоставяне на услугите на идентифицираните лица;  Предоставяне на почасови услуги за лицата с увреждания; Предоставяне на психологическа подкрепа и здравно – социални услуги за целевите групи; Мотивационно обучение на членовете на идентифицираните семейства, които ще получават услугите на Центъра за активно включване в община Тополовград; Осигуряване на субсидирана заетост до 6 месеца на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството – лица с увреждания или възрастни, зависими от грижа.
Центърът за активно включване в община Тополовград ще работи с екип от 35 ангажирани лица – ръководител, психолог, двама сътрудници социални дейности в социална услуга, медицинско лице и 30 персонални помощници. Той ще предоставя интегрирани комплексни мерки и услуги в общността. Медицински специалисти и специалисти в областта на социалните услуги ще предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и ще осъществяват социална работа, включително в домашна среда, психологическа помощ и консултиране с психолог.
Проектът има за цел:
– Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства в община Тополовград и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда, чрез разкриване на „Център за активно включване” в общината;
– Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
– Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги в създадения за целта Център;
– Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания;
Успешната реализация на Проекта и постигането на неговите цели ще допринесе пряко за постигането на инвестиционните приоритети и целите на процедурата за:
– Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и тези над 54 годишна възраст;
– Увеличаване на броя на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване;
– Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства;
От реализирането на проекта се очаква : да се формулират конкретните потребности от социалните услуги;
– Да се проследи до каква степен са задоволени тези потребности;
– Да се предоставят нови социални услуги в общността за рисковите групи в община Тополовград;
– Да се повишат възможностите за връщане на пазара на труда на социалните групи в риск от изключване и изолация.
__________________________________________________________________

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Проект „Център за активно включване в община Тополовград“, Договор BG05M9OP001-2.005-0021 – С01 Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 11, 2017 10:21
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама