Природните дадености на община Тополовград могат да я направят богата

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 8, 2018 08:15

Природните дадености на община Тополовград могат да я направят богата

Предлагаме ви проучване, направено от геолога инж. Димитър Деков, където той описва природните богатства на Сакар планина на територията на тополовградска община.
Община Тополовград е разположена в североизточната част на област Хасково. Площта на общината е 710.8 кв.м. и заема трето място сред общините в областта. Граничи със следните общини: на юг с община Свиленград, на югозапад с община Харманли, на запад с община Гълъбово, област Стара Загора, на северозапад с община Раднево, на север с община Тунджа, обл. Ямбол, на югоизток – с Турция.
Релефът на общината е равнинен, хълмист и нископланински. Територията на общината обхваща основно северните и североизточните и източни разклонения на Сакар планина. Най-високият връх на планината е връх Вишеград – 856.1 м. В североизточната част на общината попада част от Елховското поле.
Западната част (в землището на с. Срем) попадат най-ниските части на Дервентските възвишения.
Община Тополовград има население 11681 жители по данни от преброяване (2011 г.)
Климатът на общината е мек, като в по-голямата си част годишните дневни температури са положителни. Наблюдават се два неблагоприятни месеца, в които температурите са отрицателни (декември и януари).
Първи данни за геоложкия строеж на община Тополовград са публикувани от чуждестранни учени: Bouè (1840 г.), Hochstetter (1870 г.), Toula (1889 г.). Тези работи, както и по-късните изследвания на основоположниците на българската геология – Г. Бончев (1901) и Г. Златарски (1909) имат общ характер и данните за геологията на общината са силно остарели.
Широки геолого-проучвателни работи са започнати след 1944 г. Основно изледователите през този период са Николаев и Танев (1947 г.), Бонева, Желева, Чаталов, Карагюлева и др. Благодарение на тези изследователи са изяснени основните черти на геоложкия строеж на района. Голямото внимание на тези автори е било насочено към изучаването на полиметалните находища от Устремското рудно поле, както и волфрам-молибденовото находище Полски градец.
Следващият етап на изучаване на геоложкия строеж обхваща периода 1960 – 1990 година. През този етап са изучени находища на уран, злато, антимон, кварц, мрамори, доломити, както и въгленосните комплекси на седиментните басейни.
След 1990 година са преустановени геологопроучвателните работи, което от своя страна довежда до забавяне възможността за откриване на нови находища на полезни изкопаеми.
В геоложкия строеж на община Тополовград са развити следните геоложки формации:
– кватернерни отложения;
– неозой – плиоцен;
– приабон – олигоцен;
– мезозой – горнокредни гранитоиди;
– юрски аплитоидни гранити;
– триас – горен и долен
– палеозой – Сакарски гранитоиди
– протерозой – метаморфни скали.
Протерозойските скали са разпространени значително на територията на общината. Представени са от гранитизирани гнайси, порфиробластни мигматити, орто- и пара- амфиболити. Целият този комплекс е разсечен от пегматитови и кварцови жили.
Палеозойските скали израждат ядрото на Сакарската антиклинала и са представени от гранити до гранодиорити. Същите са мезократни, средно до едрозърнести. Контактите на палеозойските гранитоиди с протерозойските метаморфити са на места интрузивни на други мигматитизирани.
Триас. Разкрива се основно в Тополовградската синклинала. Той е представен от метаморфизирани пясъчно-глинести и варовити скали. Долният триас е изграден от двуслюдени и мусковитови шисти, калкошисти и аркозови пясъчници, варовици, мраморизирани варовици, мрамори, гранат биотитови шисти, шисти и др. Горният триас, е изграден от дебели карбонатни отложения – мрамори, доломитови мрамори и мраморизирани варовици.
Юрските аплитоидни левкогратни гранити са установени в района на Светлина, Владимирово и Каменна река. Те се развиват послойно в триаските скали. Много често се наблюдават дайки от диоритпорфирити и пегматитови жили, характерни за ларамийските гранити.
Горнокредни гранитоиди. Разпространени са преимуществено в североизточната част на общината и представляват част от Гранитово-Чукаровския плутон. Гранитите са светлосиви до сиви на цвят, среднозърнести скали. За тях е характена мощна изветрителна кора.
Приабон-олигоценски отложения. Развиват се в тесни ивици, запълващи негативните форми на палеорелефа. Установени са със сондажни изработки. Скалите са представени от конгломерати, пясъчници, глини и въглефицирани глини, изграждащи ръкавите на Източномаришкия басейн.
Негоен. Развит е в западните източните части на общината и представлява свързващо звено на Източномаришкия и Елховски басейни. Има ограничено разпространение. Границите между приабона, олигоцена и неогенските отложения са фиксирани от маломощен базален хоризонт. Над тях залягат глини и песъкливи глини, които запечатват другите хоризонти. Глините са серицит-каолинови. Кластичните компоненти са представени основно от кварц, рядко от биотит.

Геолого-икономическа оценка на територията на община Тополовград

Кватернерни отложения – представени са от елувиални, полувиални, делувиални и алувиални отложения.
Територията на община Тополовград попада в Сакаро-Странджанската тектонска зона, която е добре оформена като структурна единица. Очертават два разломни снопа: Воденско – Каменореченски на север и Тунджански на изток, простиращи се по границите на община Тополовград.
Така направената геоложка характеристика предопределя и очакваните полезни изкопаеми в община Тополовград.
Както е известно, полиметалните находища от Устремското рудно поле след 1990 година са закрити и ликвидирани поради нерентабилност и ниски съдържания на олово и цинк. Независимо от това остават недопроучени такива в района на Устремското рудно поле. Недопроучени са проявленията на злато в района на рудник Барита. Същото е изучено с канавни работи. Установени са съдържания на злато до 2.5 г/т в канавните работи. В близост до рудопроявлението е установено наличие на талкова минерализация. Прогнозното количество на злато в този район възлиза на около 5 000 – 7 000 кг, при средно съдържание около 2 г/т.
В гранитите на палеозоя, край с. Хлябово, е установено и проучено находище на скалнооблицовъчни материали. Скалите са дребно до средно зърнести с много добри декоративни качества. Направените изследвания през 1988 г. за използването на гранитите за изготвяне на масички за лазерните технологии са показали много добри показатели, по полируемост и по степен на линейно разширение. Същото не се експлоатира в настоящия момент.
В триаските скали са установени находища на мрамори, доломити, варовици, подходящи за пътни настилки. Необходимо е да се отбележи голямото количество (3 млн. тона) от мраморизирани доломити, намиращи се в отвалите на находище „Мрамор“, които могат да се използват за мраморно брашно, използвано в строителството и асфалтовите смеси. Цената на мраморното брашно, достига до 200-250 лв/тон. На този етап е необходимо да се приложи подходяща технологична схема.
С юрските аплитоидни гранити са свързани кварц-фелдшпатови находища, които се използват в керамичната и фаянсовата промишленост. Освен находище „Канарата“ в близост до с. Хлябово са установени и още четири площи на разпространение на албитизирани гранити. Необходимо е да се проучат и да се докажат промишлени запаси. Прави впечатление, че суровината е със съдържание на K2O +Na2O – от 8.7 до 9.5%. Общия потенциал на такъв тип скали възлиза на 20-25 млн. тона.
В района на с. Радовец са проучени и доказани запаси в две кварцови жили, което представлява промишлен интерес. Кварцът е с високо съдържание на SiO2, над 95% с незначително количество желязо, не превишаващо 0.2%
Горнокредни гранитоиди – с тях са свързани находища на волфрам-молибден, злато, медно-порфирни проявления на мед и незначителни количества злато.
Тук е необходимо да споменем проученото през 1952 г. волфрам молибденово орудяване. То е проучено с минни изработки и са изчислени запаси от волфрам и молибден. Обект на изучаване са били както грайзенизираните гранити в дълбочина, така и скарнираните части на контакта с триаса.
В близост до това находище са открити проявления на злато и цветни метали. Те са установени на контакта на гранитоидите с триаските скали. Последните са опализирани. Съдържанията в отделните проби достигат до 10-15 г/т. Поради прекратяване на финансирането от страна на държавата, площите са недопроучени. Общата оценка на количеството злато в площта е 10-15 т.
В района между с. Чукарово – Доброселец е открито и проучено в една малка част находище на злато. Същото е изучено със сондажни изработки до 300-350 м дълбочина, като единични сондажи са прокарани до 510 м. Изчислени са ресурси на злато в една малка площ, в размер на 15 т. при средно съдържание на злато 4.98 г/т. Едновременно със златото съпътстващи елементи се явяват сребро – 20-25 г/т, мед до 0.5%, както ниобий и тантал. Изучени са хидрогеоложките и технологичните показатели на орудяването.
С прокараните допълнително сондажи, около 80 бр. са оконтурени още 5 участъка. Общото количество ресурси на тези участъци, възлиза на 40-45 т. злато.
Общото количество на злато, свързано с горнокредните гранитоиди се оценява на 60-70 т за територията на община Тополовград.
С неозойските скали се свързват урановите находища, които са отработени. През 1988 г. в седиментния разрез на неогена е открито и проучено антимоново орудяване. То е в близост до златното орудяване в района на с. Доброселец и с. Чукарово. Рудната минерализация е вместена сред песъкливи отложения и заема междузърновото пространство. Дълбочината на залягане е от 1 до 120 м. Изучени са технологичните свойства на рудата. При добива на полезното изкопаемо ще се използва и вместващия материал (пясъци) в строителството. Изчислени са 44 000 т. метал при средно съдържание 0.45%.
Така направената оценка на територията на общината показва, че общата количествена и стойностна сметка възлиза на около 7 млрд. лева по цени към 2018 г. Оказва се, че като потенциал община Тополовград е една богата община на природни ресурси, за сметка на нископродуктивните земи. Необходимо е от страна на ръководството (Общински съвет, административно ръководство) да търсят инвеститори за усвояването на ресурсите.

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 8, 2018 08:15
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.