Премина публичното обсъждане на проектобюджет на Болярово за 2016

Лора Величкова
От Лора Величкова ноември 26, 2015 18:40

Премина публичното обсъждане на проектобюджет на Болярово за 2016

Акценти

 • Общата сума на проектобюджета за 2016 година се очаква да достигне 5 400 000 лв.
 • Планираните общински приходи за 2016 г. са 1 600 000 лв.

Свързани публикации

На 25 ноември 2015 година от 16 часа се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2016 година. Кметът Христо Христов сподели пред присъстващите общински съветници, кметове и кметски наместници, областни и регионални медии, специалисти от общинската администрация и граждани, че усилията за привличане на средства по проекти продължава. Общината има успешен опит в печеленето и работенето по проекти – независимо дали трангранични, национални или европейски и ще продължава да работи в тази посока. По този начин идват и допълнително средства в общината, тъй като на проекти и собствени приходи се разчита наистина много и се търси начин да се привлекат, за да е стабилна финаносово общината. Христо Христов заяви, че има още етапи до приемането на крайния вариант на бюджета, затова очаква предложения и мнения, които ще бъдат взети под внимание.

Мария Янчева (началник на отдел «Бюджет и ФСД») разяснина присъстващите, чрез презентация предложението за бюджета на общината за 2016 година.

При разработване на бюджетната прогноза за следващата година в делегираните от държавата дейности са взети под внимание утвърдените единни разходни стандарти за натурални и стойностни показатели през 2016 г. В сравнение с 2015 година единните стандарти са увеличени в следните функции: образование – средно с 5,7%; социално осигуряване, подпомагане и грижи – средно с 2%; отбрана и сигурност – с 5,5%; здравеопазване – с 13%; почивно дело, култура, религиозни дейности /читалища/ – с 8,4%

Планирането на собствените приходи за следващата година се извърши на база оценка и анализ на събираемостта им за предходните години. Особено внимание беше обърнато на постъпленията от продажба на тези нефинансови активи, които имат непостоянен характер.

Общата сума на проектобюджета за 2016 година се очаква да достигне 5 400 000 лв.

Предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2016 година са общо 144 500 лв., ръст от 4,77%. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 2 478 100 лв., което е с 94700 лв. повече от 2015 г. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 163 700 лв., с 2900 лв. повече спрямо 2015 г. Целева субсидия за капиталови разходи – 436 600 лв., с 32600 лв. повече от 2015 г. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 66 100 лв., с 18400 повече от 2015 г.

Планираните общински приходи за 2016 г. са 1 600 000 лв. От тях :

 • местни данъци 260 000 лв.;
 • общински такси – 230 000 лв.;
 • приходи от управление на общинско имущество – 660 000 лв.;
 • приходи от продажба на земя, сгради и НДА – 500 000 лв.;
 • внесени данъци в РБ – 50 000 лв.;
 • преходен остатък и друго финансиране – 655 500 лв.

Акцентите в раходната част на бюджета за 2016 г. Са социални дейности и услуги – 1 250 000 лв. – 23% , за осигуряване на дейността на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Дом за стари хора, Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитени жилища, клубове на пенсионера и инвалида, програми за временна заетост, Домашен социален патронаж, новоразкритите две социални услуги в с. Мамарчево: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция за 15 бр. и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания за 8 бр.

Образование – 887 000 лв. – 16%. За осигуряване дейността на две общински училища с 273 ученици, една целодневна детска градина с три филиала с 35 деца, предучилищна целодневна подготовка с 53 деца.

Здравеопазване – 40 000 лв. – 1%. За медицинско обслужване на учениците в общинските училища и децата в целодневните детски градини; здравен медиатор – 6980 лв.

Поддръжка на териториите за обществено ползване и благоустрояване (водоснабдяване и канализация, ел. енергия за улично осветление и поддръжка, поддръжка на зелени площи, чистота, ремонт улици, асфалтови кърпежи) – 371 200 лв. – 7%

Култура, спорт и почивно дело (читалища, музей, общоградски прояви, поддържане на спортна база и подпомагане на спортни клубове, гробищни паркове) – 299 100 лв. – 6%.

Икономически дейности и услуги (основен и текущ ремонт на пътища, зимно поддържане, управление общински гори, общински пазар, приют за безстопанствени животни, други дейности по икономиката) – 343 714 лв. – 6%.

Общи държавни служби (общинска администрация, кметски по населени места, Общински съвет) – 1 000 000 лв.19%.

Отбрана и сигурност (оперативни дежурни, издръжка военен отдел, МКБППМН ) – 116 000 лв. – 2%.

Резервен фонд – 60 000 лв. –1%.

Общи капиталови разходи – 1 491 020 лв., от които: 436 600 лв. – предоставена целева субсидия от РБ; 596 286 лв. – от собствени приходи; 458 134 лв. – от други източници за финансиране

Обекти от инвестиционната програма за 2016 година:

 • Основен ремонт на дълготрайни материални активи за 1 324 684 лв.
 • Общински сгради кметства – Ст. Караджово 20000 лв., Мамарчево 20000 лв., Воден 20000 лв., Попово 20 000 лв., Шарково 20 000 лв., Ружица 10 000 лв. и Г. Поляна 10000 лв. Сграда просвета – 2 000 лв.;
 • ЦДГ 15 000 лв.; ДВХУИ – с. М.Шарково -10000 лв.; ЦСРИ Болярово – 10000 лв.; реконструкция ВВМ Воден 307351 лв.; реконструкция на водопровод Г. Крушево – 40 000 лв.;
 • реконструкция парково осветление Воден – 10000 лв.;
 • тротоари – 80 000 лв.; водостоци, язовири и мостове – 10000 лв.;
 • читалище Болярово 350 000 лв.; благоустрояване гробищни паркове 30 000 лв.; ремонт ІV път Денница – Оман 10 000 лв.;
 • ремонт път Воден – Крайново – 10 000 лв.; местен път М.Шарково-ДВХУИ 10 000 лв.;
 • разклони Мамарчево 10 000 лв.; очакъляване на пътища Шарково, Оман, Камен връх 10 000 лв.; саниране ОУ Ст. Караджово 220 333 лв.; преасфалтиране улици Болярово 70 000 лв.

За придобиване на ДМА са предвидени общо 68 000 лв., – компютри, климатици и автомобили за траурни ритуали и домашен социален патронаж.

За придобиване на нематериални ДА са предвидени 98 336 лв. – за проектиране на ОУ Ст. Караджово, преасфалтиране на улици, почистване на р. Поповска, рехабилитация на пътища и атрактивна база за отдих в Стефан Караджово.

Лора Величкова
От Лора Величкова ноември 26, 2015 18:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.