Покана за публично обсъждане за поемане на дълг

Сакар нюз
От Сакар нюз юни 5, 2020 15:53

Покана за публично обсъждане за поемане на дълг

Акценти

  • Регионален вестник, # 22/906 година XVII, 5 - 11 юни 2020 г. излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
на основание на чл. 14, т.4, чл. 15 от Закона за
общинския дълг и чл. 15, т. 4 и чл. 16 от Наредба №13 за управление на общински дълг на Община Харманли
организира

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Харманли за покриване на неотложни (задължителни) разходи за изплащане на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, дължащата се законна лихва към тях, държавни такси, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, както и осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси
ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15. 06. 2020 г. /понеделник/ ОТ 14:00 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, обществени организации, представители на партии, местни фирми, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица да присъстват на обсъждането на предложението за поемане на дългосрочен дълг по горе изложеното и да вземат отношение по него с мнения, предложения и препоръки.
На 06.02.2012 г. следствие на поройните дъждове, интензивното снеготопене и преливане на голямо количество вода през стената на язовир „Иваново“, същата се къса и предизвиква голямо бедствие на територията на община Харманли. Водната стихия отнема живота на девет човека и нанася големи материални щети в с. Бисер, община Харманли.
Както е известно срещу община Харманли се водят общо 33 /тридесет и три/ граждански дела. Общата стойност на исковете възлиза на сумата от 4 007 304 /четири милиона седем хиляди триста и четири/ лв., представляваща обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, към които се дължи и законна лихва, в размер надвишаващ сумата на исковете, от датата на настъпилото събитие 06.02.2012 г. до крайната дата на изплащане.
През 2019 г. с Решение № 25/27.11.2019 г. на Общински съвет Харманли и писмо с изх. № 08-00-1760 от 04.12.2019 г на МФ е удължен срока на възстановяване на заема към ЦБ с 1 година. През 2018 г. на основание на Решение № 598/28.11.2018 г. на Общински съвет Харманли и писмо с изх. № 08-00-1746 от 11.12.2018 г. на МФ, общината е получила безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 300 000 лв. Предназначението на заема е за покриване на неотложни разходи за обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, дължаща се към тях законна лихва от датата на настъпване на събитието до крайната дата на изплащане, държавни такси, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения настъпили следствие на заведените граждански дела във връзка с наводнението в с. Бисер, община Харманли.
През 2019 г. на основание на Решение № 24/27.11.2019 г. на Общински съвет Харманли и писмо с изх. № 08-00-1759 от 13.12.2019 г. на МФ, общината е получила безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 400 000 лв. Предназначението на заема е за покриване на неотложни разходи за обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, дължаща се към тях законна лихва от датата на настъпване на събитието до крайната дата на изплащане, държавни такси, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения настъпили следствие на заведените граждански дела във връзка с наводнението в с. Бисер, община Харманли.
До момента община Харманли е изплатила сумата от 4 381 381,22 лв. въз основа на съдебни решения подлежащи на изпълнение. Посочената сума е изплатена от община Харманли по сметката на частен съдебен изпълнител, следствие на образувани изпълнителни дела и наложени запори на всички сметки на общината. През първото полугодие на 2020 г. са излезли и се очаква да се постановят на 5 до 7 решения на Апелативен съд – София, подлежащи на изпълнение, което от своя страна налага предприемане на мерки от Община Харманли за подсигуряване на средства.
На основание горе изложеното предлагам за обсъждане поемането на дългосрочен дълг със следните параметри:
Максимален размер на дълга – до 10 000 000 лв.;
Валута на дълга – лева;
Вид на кредита – Дългосрочен банков кредит, поет с договор за общински заем;
Цел – за покриване на неотложни (задължителни) разходи за изплащане на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, дължащата се законна лихва към тях, държавни такси, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, както и осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси;
Срок за погасяване – до 120 месеца(10 години), считано от датата на усвояване на част или целия заем;
Максимален годишен лихвен процент – не по-висок от 2,2 %;
Източници на погасяване на главницата и лихвите – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Харманли по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ и общата изравнителна субсидия за местни дейности съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в размер на 100 % от размера на кредита;
Без годишна такса за управление на кредита;
Без такса за проучване и разглеждане на искане за кредит;
Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.
Съгласно Закона за публичните финанси и по конкретно чл. 32. ал.(1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, а съгласно ал.(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.
С Решение № 81/12.02.2020 г. на Общински съвет Харманли(за приемане на Бюджета на Община Харманли за 2020 г.) в т. ІІ.15.1.Определя максимален размер на плащанията по поети дългове в размер не по-голям от 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия от последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината /чл. 32 от ЗПФ 15% от 7 259 090 лв. или 1 088 864 лв./
Към настоящият момент в обхвата на ограниченията по чл. 32 от Закона за публичните финанси попада единствено поетият дългосрочен дълг на Община Харманли с Договор № 430/28.11.2014 г. сключен със СИБАНК ЕАД(понастоящем ОББ) за общ размер 2 500 000 лв. за обект „Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов“ и „Алеко Константинов“ гр. Харманли“ с краен срок на погасяване 27.11.2024 г. Размера на плащанията по главницата за цялата 2019 г. е 280 368 лв. Размера на плащанията за лихви за 2019 г. е 24 485 лв. Или общо плащания по дълга 304 853 лв. Размерът на общото годишно плащане по този дълг, за оставащия срок до падежа, намалява с намаляване размера на дължимите лихви и при запазване на размера на годишното плащане по главницата (280 368 лв.)
От изложените факти следва, че Община Харманли може да поеме допълнителни годишни плащания по нови заеми в размер до 784 011 лв. за 2020 г., като за всяка следваща година максималния размер се определя с Решение на Общински съвет за приемане на бюджета на Община Харманли.

Сакар нюз
От Сакар нюз юни 5, 2020 15:53
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.