Обявление на Районен съд – Харманли

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 11, 2020 14:14

Обявление на Районен съд – Харманли

Акценти

 • Конкурс за длъжността “Системен администратор”, при условията на чл. 70, ал.1, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, която длъжност предстои да бъде освободена от 23.09.2020г.

Свързани публикации

РАЙОНЕН СЪД – ХАРМАНЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен съд – Харманли на основание Заповед №191 /10.09.2020г. на И. Ф. Административен ръководител – Председател на РС – Харманли обявява конкурс за длъжността “Системен администратор”, при условията на чл. 70, ал.1, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, която длъжност предстои да бъде освободена от 23.09.2020г.

Кратко описание на длъжността: Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника; Осигурява интегрирането на информационните системи на съда с информационните системи на други ведомства; Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office; Инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства; Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп; Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; Администрира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/ WAN устройства-модеми; Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване; Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител; Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни; Анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер и изготвя доклад за съответните такива;

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1277.00 лв.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

По чл. 340а ал.1 от ЗСВ:

 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

По чл. 340а ал.2 от ЗСВ:

 • не биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са съветник в общински съвет,; да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия; да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище (към датата на назначаване, ако кандидатът спечели конкурса ); да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняват друга свободна професия (към датата на назначаване, ако кандидатът спечели конкурса ).

 • не са народен представител;

 • да имат завършено образование висше – бакалавър по специалности в професионално направление – „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Компютърни Технологии“, „Електроника“ и др. с компютърна насоченост, да има професионален опит в дадената област не по-малко от три години.

 • да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

– познания на общата нормативна уредба на съдебната власт,

– нормативната уредба по организацията и работата на съдебната администрация-Закона за съдебната власт,

– Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители,

– Отлични умения и познания по прилагане на сървърни, мрежови, операционни и информационни системи и базирани системи на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи.

– да има завършено висше образование, минимална степен „бакалавър“ по специалности в професионално направление – „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Компютърни Технологии“ , „Електроника“ и др. с компютърна насоченост, да има професионален опит в дадената област не по-малко от три години.

– Лични качества – отлични комуникационни и организационни умения, способност за работа в екип, за работа с граждани, оперативност, инициативност, експедитивност и организираност, способност за работа под напрежение, лоялност, дискретност, прецизност.

Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване: първи – по документи; втори – писмен тест за проверка на практическите умения; трети – събеседване; като оценяването на кандидатите се извършва от конкурсната комисия по шестобалната система.

Необходими документи, място и срок на представяне:

Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите:

Писмено заявление и подробна професионална автобиография – европейски формат (по образец),

Копие от диплома за завършено висше образование – с образователна степен „бакалавър“ или по-висока по специалности в професионално направление – „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Компютърни Технологии“, „Електроника“ и др. с компютърна насоченостзаверено от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“,

Свидетелство за съдимост – в оригинал,

Медицинско свидетелство за работа – в оригинал,

Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване – в оригинал;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит – – заверено от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“,

Декларация по чл.340а ал.1 от ЗСВ /по образец/,

Декларация по чл.340а ал.2 от ЗСВ /по образец/,

Декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/

Мотивационно писмо – в свободен текст до 1 стандартна машинописна страница.

Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с обявената длъжност. Представените копия да бъдат саморъчно заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала“

Заявленията се подават лично или чрез пълномощник (с изрично писмено пълномощно) запечатани в плик, на който кандидата е изписал трите си имена и адрес, в срок 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата, в стая № 7 – служба „Регистратура” на Районен съд Харманли, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа. От интернет страницата на съда, както и в стая №4 – /административен секретар/ на Районен съд Харманли кандидатите могат да се снабдят с образци на декларациите, автобиография, заявление, както и длъжностна характеристика.

За допълнителна информация: тел.0373/82445 – Адм. секретар.

Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на Информационното табло на Районен съд Харманли, находящо се в сградата на „Съдебна палата”Харманли, гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №11, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд – Харманли: http://rsharmanli.my.contact.bg – раздел «Свободни работни места»

Уведомяват се кандидатите за заемане на длъжността „Системен администратор“, че като администратор на лични данни, Районен съд–Харманли ще обработва предоставените от тях лични данни в изпълнение на законово задължение, само за целите на конкурса и при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; срок за съхранение на данните – 3 години. Информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е на разположение на кандидатите на интернет страницата на съда, в раздел „Защита на личните данни“, като информация ще им бъде предоставяна и при подаване на заявленията за участие в конкурса в служба „Регистратура“ при Районен съд–Харманли.

Обявлението е публикувано на електронното издание на „Сакарнюз“, на 11.09.2020г.

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 11, 2020 14:14
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама