„МИГ Любимец – Ивайловград“ обвява процедура за подбор на проекти

Сакар нюз
От Сакар нюз август 22, 2018 16:12

„МИГ Любимец – Ивайловград“ обвява процедура за подбор на проекти

Акценти

 • Начална дата: 20 август 2018г.
 • Краен срок: 17.00 часа на 31 декември 2018г.
 • Периода на прием на проектни предложения е постоянен в рамките на съответната календарна година. Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Свързани публикации

Обява

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД

обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

II. Допустими кандидати:

 1. Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности.
 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.
 3. „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”.

  III. Допустимите дейности:
 1. Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.
 2. Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.
 4. Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими разходи:

 1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество и инфраструктура.
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. (Разходите не може да надхвърлят 12% от общата сума).
 4. Разходи за нематериални активи – придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата: 20 август 2018г.

Краен срок: 17.00 часа на 31 декември 2018г.

Периода на прием на проектни предложения е постоянен в рамките на съответната календарна година. Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

V. Бюджет на приема:

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общия размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения е в размер на 586 749.00 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет лева).

VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

(Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015г.)

Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът на помощта е 100% за бенефициенти общини и ЮЛНЦ, когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70%. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ
1. Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. (изм. Допълнително споразумение №РД 50-149/ 08.02.2018г.) 5
2. Проектът внедрява иновация за региона („Иновации“ са: иновативен продукт, процес или нова практика, въвеждане на нова организационна форма). 2
3. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки) 2
4. Проектът създава заетост на местното население. 2
5. Проектът води до повишаване на енергийната ефективност. 5

Максимален брой точки

16

Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допускат проекти, които имат минимум 6 точки.

За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, които са получили по-голям или равен брой точки от определения минимум – 6 точки, до покриване на общия размер на финансовите средства по настоящата процедура.

ВАЖНО! В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост на местното население”.

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне подадени проектни предложения, получили по-малко от 6 точки по критериите за оценка.

 

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Консултации на място в офиса на сдружението в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11.

На e-mail: mig.lyubimets@mail.bg , като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, „МИГ–Любимец–Ивайловград” няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ: http://mig.lyubimets.org и на страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” – http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Сакар нюз
От Сакар нюз август 22, 2018 16:12
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.