Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ отчита напредък в изпълнение на стратегията за воденото от общностите местно развитие

Сакар нюз
От Сакар нюз април 17, 2019 07:41

Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ отчита напредък в изпълнение на стратегията за воденото от общностите местно развитие

Акценти

  • Предстои да бъде отворена процедура за кандидатстване и по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията на МИГ.

Свързани публикации

В края на 2016 година, с подписване на Споразумение №РД 50-149 от 21.10.2016г., сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” стартира изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград. Изпълнението на стратегията на МИГ е подкрепено от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Предварително одобрения бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745.00 лева, средства предвидени за предоставяне, под формата на безвъзмездна финансова помощ, за реализиране на проекти на потенциални бенефициенти от територията на МИГ.

През 2017-та и 2018-та година, „МИГ – Любимец – Ивайловград” проведе поредица от информационни срещи, консултации и обучения на територията на общините Любимец и Ивайловград. Отразени бяха и множество публикации в средствата за масова информация. Осигурената публичност за дейността на МИГ, имаше за цел да информира местната общност за възможностите за финансиране на проектни предложения от стратегията за ВОМР.

В резултат на активна работа, МИГ успя през 2018-та година да отвори в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, процедури за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по четири от мерките, включени в одобрената стратегията за ВОМР. Към днешна дата МИГ отчита следните резултати от осъществените приеми на проектни предложения по процедурите за кандидатстване:

По процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.072 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) –  „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на МИГ, в срок на кандидатстване с крайна дата 31 декември 2018г., са постъпили четири проектни предложения. Кандидати по процедурата са общините Любимец и Ивайловград. В срок от 30 работни дни, Комисия за подбор на проектни предложения при МИГ извърши оценка на постъпилите проекти, в резултат на която и четирите проектни предложение се одобряват и предлагат за финансиране с безвъзмездна финансова помощ в размер на общо 583 872,63 лева, при бюджет на процедурата 586 749 лева.

На 28 януари 2019г.,  в 17.00 часа, изтече първият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 – 4.1) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. При обявен бюджет на процедурата от 880 123,50 лева, са подадени в срок 11 (единадесет) проектни предложения, за които общия размер на заявената безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 1 243 246,07 лева. Основни кандидати по мярката са земеделски производители – физически и юридически лица, осъществяващи земеделска дейност на територията на МИГ. В резултат на извършената оценка от комисията при МИГ, 8 (осем) от постъпилите проектни предложения са одобрени и предложени за финансиране с безвъзмездна финансова помощ в размер на общо – 867 685,57 лева. Към днешна дата по процедура BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 – 4.1) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ е наличен остатъчен бюджет в размер на 12 437,93 лева. В ИСУН 2020 процедурата е отворена за кандидатстване с втори краен срок – 28 май 2019г.

На 21 март 2019г., изтече първият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.120 по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 – 4.2) – „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. Подадени в срок са 3 проектни предложения на обща стойност 517 669,00 лева и заявен размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 258 834,50 лева. Комисията за подбор на проектни предложения при МИГ следва да извърши оценката на проектните предложения в срок до 8 май 2019г. В съответствие със стратегията за ВОМР на МИГ, процедурата за подбор на проектни предложения е постоянно отворена, до изчерпване на финансовия ресурс. Към настоящия момент в ИСУН 2020 е активен вторият краен срок за кандидатстване, който е до 21 юли 2019г.

На 28 април 2019г., изтича и първият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложение с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. Обявеният бюджет на процедурата е 733 436.25 лева.

Предстои да бъде отворена процедура за кандидатстване и по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията на МИГ. Основни допустими кандидати по тази мярка са общините Ивайловград и Любимец, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на туризма. Одобрения бюджет на мярката е 293 374,50 лева.

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” обръща внимание, че компетентния орган за крайната оценка на подадените към стратегията за ВОМР, проектни предложения и вземането на решения за финансиране е Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурите за подбор на проекти от МИГ.

Информация, новини и документи, свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ се публикуват своевременно на интернет страницата на сдружението http://mig.lyubimets.org/.

Сакар нюз
От Сакар нюз април 17, 2019 07:41
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.