Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ отчита напредък в изпълнение на стратегията за воденото от общностите местно развитие

Сакар нюз
От Сакар нюз април 17, 2019 07:41

Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ отчита напредък в изпълнение на стратегията за воденото от общностите местно развитие

Акценти

  • Предстои да бъде отворена процедура за кандидатстване и по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията на МИГ.

Свързани публикации

В края на 2016 година, с подписване на Споразумение №РД 50-149 от 21.10.2016г., сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” стартира изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград. Изпълнението на стратегията на МИГ е подкрепено от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Предварително одобрения бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745.00 лева, средства предвидени за предоставяне, под формата на безвъзмездна финансова помощ, за реализиране на проекти на потенциални бенефициенти от територията на МИГ.

През 2017-та и 2018-та година, „МИГ – Любимец – Ивайловград” проведе поредица от информационни срещи, консултации и обучения на територията на общините Любимец и Ивайловград. Отразени бяха и множество публикации в средствата за масова информация. Осигурената публичност за дейността на МИГ, имаше за цел да информира местната общност за възможностите за финансиране на проектни предложения от стратегията за ВОМР.

В резултат на активна работа, МИГ успя през 2018-та година да отвори в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, процедури за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по четири от мерките, включени в одобрената стратегията за ВОМР. Към днешна дата МИГ отчита следните резултати от осъществените приеми на проектни предложения по процедурите за кандидатстване:

По процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.072 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) –  „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на МИГ, в срок на кандидатстване с крайна дата 31 декември 2018г., са постъпили четири проектни предложения. Кандидати по процедурата са общините Любимец и Ивайловград. В срок от 30 работни дни, Комисия за подбор на проектни предложения при МИГ извърши оценка на постъпилите проекти, в резултат на която и четирите проектни предложение се одобряват и предлагат за финансиране с безвъзмездна финансова помощ в размер на общо 583 872,63 лева, при бюджет на процедурата 586 749 лева.

На 28 януари 2019г.,  в 17.00 часа, изтече първият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 – 4.1) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. При обявен бюджет на процедурата от 880 123,50 лева, са подадени в срок 11 (единадесет) проектни предложения, за които общия размер на заявената безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 1 243 246,07 лева. Основни кандидати по мярката са земеделски производители – физически и юридически лица, осъществяващи земеделска дейност на територията на МИГ. В резултат на извършената оценка от комисията при МИГ, 8 (осем) от постъпилите проектни предложения са одобрени и предложени за финансиране с безвъзмездна финансова помощ в размер на общо – 867 685,57 лева. Към днешна дата по процедура BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 – 4.1) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ е наличен остатъчен бюджет в размер на 12 437,93 лева. В ИСУН 2020 процедурата е отворена за кандидатстване с втори краен срок – 28 май 2019г.

На 21 март 2019г., изтече първият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.120 по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 – 4.2) – „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. Подадени в срок са 3 проектни предложения на обща стойност 517 669,00 лева и заявен размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 258 834,50 лева. Комисията за подбор на проектни предложения при МИГ следва да извърши оценката на проектните предложения в срок до 8 май 2019г. В съответствие със стратегията за ВОМР на МИГ, процедурата за подбор на проектни предложения е постоянно отворена, до изчерпване на финансовия ресурс. Към настоящия момент в ИСУН 2020 е активен вторият краен срок за кандидатстване, който е до 21 юли 2019г.

На 28 април 2019г., изтича и първият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложение с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. Обявеният бюджет на процедурата е 733 436.25 лева.

Предстои да бъде отворена процедура за кандидатстване и по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията на МИГ. Основни допустими кандидати по тази мярка са общините Ивайловград и Любимец, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на туризма. Одобрения бюджет на мярката е 293 374,50 лева.

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” обръща внимание, че компетентния орган за крайната оценка на подадените към стратегията за ВОМР, проектни предложения и вземането на решения за финансиране е Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурите за подбор на проекти от МИГ.

Информация, новини и документи, свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ се публикуват своевременно на интернет страницата на сдружението http://mig.lyubimets.org/.

Сакар нюз
От Сакар нюз април 17, 2019 07:41
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.