Калинка Биволарова: „Жителите на общината могат да разчитат на нас за помощ, съдействие и консултации“

Стоян Тонев
От Стоян Тонев април 9, 2020 08:36

Калинка Биволарова: „Жителите на общината могат да разчитат на нас за помощ,  съдействие и консултации“

Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Тополовград

Госпожо Биволарова, Вие ръководите Дирекция „Социално подпомагане“ в Тополовград. Как се промени начинът ви на работа след обявяване на извънредното положение на 13 март и за какво ще посъветвате хората, които търсят помощта и услугите на ръководената от Вас институция?
Много се промени начинът ни на работа и обслужването на хората, тъй като стриктно се придържаме към оповестяваните мерки, както от Националния оперативен щаб, така и от ресорното ни Министерство на труда и социалната политика /МТСП/. Всички служители сме на работните си места при спазване на висока хигиена и дезинфекция. Хората, които ни търсят, се обслужват на приемно гише на входа на сградата, от където документите, заявленията и всичко останало се качва за обработка и отговори от съответните специалисти. Директните идвания вече понамаляха, но не са престанали, тъй като не всеки има достъп до Интернет и все още много хора предпочитат сами да си подадат съответните документи и да получат информация.

Какви са конкретните мерки, които предприемате, и какво бихте посъветвали потребителите на услугите на Дирекцията, а и жителите на общината при извънредното положение?
Ще се постарая да ги разясня малко по-подробно, за да са наясно хората и ако е възможно да си спестят идването до Дирекцията, като се възползват от другите възможности за обслужване, които предлагаме. Ако хората искат да получат социална помощ, могат да подадат заявление-декларация по електронна поща или по пощата с обратна разписка по настоящия им адрес. Такова за осигуряване на социални права може да се подават на място само при възникнала неотложна необходимост.
Извършените индивидуални оценки на потребностите на хората с увреждания в периода на обявено извънредно положение в страната са в сила в срок до 31 май 2020 г. Започналите и неприключили административни производства, включително и новите в този период, ще бъдат приключени след отмяна на извънредното положение и ще бъдат в сила считано от датата на подаване на изискуемите документи за изготвяне на оценка по установения ред.
Когато хората с увреждания искат да им бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, могат да подадат документите си по пощата или по електронен път до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. При извършване на индивидуална оценка на потребностите на тези хора за предоставяне на механизма за лична помощ, интервюто с човека с увреждане, с неговия законен представител или с човека, който полага грижи за него, ще се провежда по телефона.
Моля, гражданите да бъдат внимателни, социални работници няма да ги посещават в домовете им за извършване на анкети.
Ако имат право и им е отпусната социална помощ, парите ще им бъдат преведени по посочената от тях банкова сметка или могат да ги получат в пощенския клон по адреса им, ако това са заявили в заявление-декларацията.
Необходимо е клиентите да спазват въведените мерки за допускане на ограничен брой хора в пощенските станции, недопускане на голям брой чакащи клиенти в района на пощенските станции и подпомагане на болни и възрастни хора.
Социално-психологическа помощ на гражданите в режим на извънредна ситуация може да бъде предоставяна в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Тополовград. Искам да изкажа своята благодарност на директора ѝ Красимира Узунова и екипа от специалисти за своевременно създадената организация и възможността да бъдат в полза на гражданите на нашата община.

Кажете нещо по-конкретно за самия процес на обслужване на гражданите. Кои са начините за това и как всеки може да се възползва от тях. Какви са промените в сроковете за някои ваши дейности?
Искам да информирам гражданите на община Тополовград, че в условията на извънредно положение Агенцията за социално подпомагане разширява начините за достъп до административни услуги, както следва:
– чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или с квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис /КУКЕП/;
– по пощата с обратна разписка;
– чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис.
Указания за подаване на заявления чрез Системата за сигурно електронно връчване са публикувани на електронната страница на АСП. След получаване на заявление от Агенция за социално подпомагане лицето ще получи информация за регистрационния номер на заявлението, а след обработването му ще получи информация за резултата от заявената от него услуга. Редът за регистриране на заявленията, получени на електронния адрес: [email protected], е следният:
След постъпване на заявленията определените служители от Агенция за социално подпомагане проверяват декларираните данни относно настоящ адрес на лицата и препращат заявленията в съответната Дирекция „Социално подпомагане“. Заявленията се регистрират в ИИС в съответната дирекция и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер. В случай на непълнота на получените заявления същите се регистрират, като допълнителните документи се изискват след изтичане на срока на обявеното извънредно положение. В сила от 13.03.2020г. е Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание. По-важни акценти от този закон, които засягат нашата работа, са:
– Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания;
– Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат;
– Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение;
Бихте ли казали има ли някакви промени в законите, с които работите, какви са те и до какви конкретни стъпки водят те?
В Закона за хората с увреждания се правят следните промени:
– При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България при заявена, но не навременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл. 21, ал. 3 въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл. 20.
След обявеното извънредно положение МТСП осигури дезинфекциращи препарати за самотно живеещи възрастни хора над 65 г., които нямат възможност да се самообслужват. Те бяха идентифицирани като нуждаещи се и от лични асистенти по Националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда.
Социалните работници от ДСП – Тополовград раздадоха 40 дезинфекциращи препарата на са-мотно живеещи възрастни хора над 65 г. на територията на община Тополовград. От месец февруари 2020 г. стартира приемът на заявления по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.
Целта е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в България.
Работодатели по програмата са общинските администрации. Дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка за наличието на условия за включване в програмата на лицата, нуждаещи се от предоставянето на персонални грижи в домашна среда, по предоставени по служебен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) от съответната общинска администрация, копия на подадените заявления-декларации и приложените към тях документи, както и списък на кандидат-потребителите и проверяват истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата, подали заявления за обслужване по Програмата.
По реализацията на програмата в община Тополовград работим съвместно с отдел “ Хуманитарни и социални дейности“ в общинската администрация. Тук е моментът да благодаря на Красимира Ятакчиева и Виолета Господинова за добрите работни взаимоотношения, които успяхме да изградим.
В заключение искам да уверя гражданите на община Тополовград, че могат да разчитат и да се обръщат за съдействие и консултации към служителите на общинската служба „Социално подпомагане“.
В помощ на гражданите, за консултации предоставям следните телефони: 0470 54167, 0470 54170 и 0470 52387.
Обръщам се към жителите на общината: „Пазете се, здравето е най-важно от всичко!“

Стоян Тонев
От Стоян Тонев април 9, 2020 08:36
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 110 301 преглеждания