Какво трябва да знаят гражданите за общинския бюджет?

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 11, 2006 20:50

Антоанета Трифонова – Директор на д-я „ФСД“ – гл. счетоводител на Община Симеоновград

Общинският бюджет е финансовият план на една община за една календарна година. Той представлява приходно-разходна сметка, която показва откъде идват парите и колко са те, за какво и по колко се изразходват. Общинският бюджет става закон за работа на общинската администрация, след като се приеме от Общинския съвет. През годината той може да се изменя и актуализира по същия ред както е приет.
Чрез общинския бюджет се определя откъде постъпват средствата, в какви размери са те и до колко може да се регулира техния обем. Всеки гражданин на Републиката съвестно и доброволно, ежегодно, ежемесечно и в някои случаи еднократно, внася определени по закон или други нормативни документи данъци и такси. Съобразно действащите закони, фирмите също внасят определени данъци и такси.
Къде отиват тези пари? И с каква част участват те в приходната и разходната част на общинския бюджет?
Две са основните групи приходи:
1. Данъци: данък сгради; Данък МПС, данък върху наследствата.
2.Такси за: битови отпадъци, ползване на пазари, тържища и др., административни услуги, технически услуги, детски градини, детски ясли и домашен социален патронаж, други общински услуги.
Размерът на първата група приходи – данъците, се определя от централната власт със закон и местната власт не може пряко да влияе върху тези приходи, а размерът на втората група приходи – таксите, се определя от Общинския съвет. Така че, когато гражданите говорят за по-големи приходи в общинския бюджет, трябва да имат предвид ефективността и качеството на определена услуга, която получават от общинската администрация и цената, която са готови да заплатят за нея.
През 2002 година беше приета Концепцията за финансова децентрализация на общините, което означава прехвърляне на права и отговорности за осъществяване на определени функции от централната власт към местната власт.
В тази връзка всички дейности, които се извършват на територията на общината, се разделят на две групи :
1. Делегирани от държавата дейности.
2. Местни дейности.
Делегирани от държавата дейности са образование, здравеопазване, социално подпомагане и др. Издръжката на държавните дейности е изцяло осигурена от Републиканския бюджет и се определя всяка година с приемането на Закона за ДБ на РБ на базата на разработени стандарти за издръжка.
Местни дейности са сметосъбирането, озеленяването, уличното осветление, ремонтите на улици и тротоари, поддръжката на жп прелезите, гробищните паркове, спортните бази, издръжката на детските градини, детските ясли, общинска администрация и други. Тези местни дейности се финансират с приходите от местните данъци и такси, с приходи от управление на общинската собственост и други.
Ето защо, когато гражданите говорят за състоянието на някоя от изброените дейности и поставят определени искания към местната власт, винаги трябва да съпоставят разходите за това със съответните приходи от данъци и такси, които те плащат. Трябва да се знае също, че в повечето случаи определените от Общинския съвет размери на таксите не покриват необходимите разходи за предоставяне на съответния вид публична услуга. Такива са: таксите за ползване на детска градина и детска ясла; за ползване на домашен социален патронаж и др. Разликата до фактически необходимите средства в тези случаи се покрива от други местни приходи, основно от местните данъци. Определяйки по-нисък размер на таксите от действителните разходи за услугата на практика означава преразпределяне на приходите от всички граждани, т.е. всички плащат данък сгради, но една част от този данък отива в полза на определен брой граждани – родители, които плащат по малка такса за детска градина на своето дете.
Има и определени местни дейности, за които се извършват значителни разходи в общинския бюджет, без те да имат приходоизточник. Такива са дейностите осветление на улици и площади, озеленяване, поддръжка на прелези, културни мероприятия, спортни услуги и др. За тяхното финансиране също се използват приходите от местните данъци и от общинската собственост.

Предоставям на вниманието на гражданите кратка информация за изпълнението на бюджета на общината за 2005 година.
Бюджетът на Община Симеоновград към 31.12.2005 г по уточнен план на прихода и разхода е в размер на 3 181 243 лв. Изпълнението е в размер на 2 588 456 лв. или 81.37 %.

Разработването на общинския бюджет за 2006 година е съвместна работа на много хора. То включва кмета и неговата администрация, общинския съвет, ръководителите на бюджетните звена. Гражданите са обаче тези, които имат определяща роля при формирането на бюджета. Независимо от това дали те представляват интересите на определена група или техните собствени интереси, те не бива да се пренебрегват, а задължително трябва да се включат в обсъждането на общия бюджетен процес.
Една от основните характеристики на демократичното общество е прозрачността на управление. Една от сферите, където най-добре може да бъде демонстрирана тази особеност, се явява бюджетният процес. Когато той е отворен към общността, тогава възникват идеи и предложения, които биха подобрили качеството на бюджета.
В тази връзка, предоставям на вниманието на гражданите кратка информация за проекта на бюджет на общината за 2006 година, който предстои да бъде внесен за обсъждане и приемане в Общински съвет. Този проект бе публично обсъден на 08.02.2006 г в село Свирково, на 09.02.2006 г в село Калугерово, а на 10.02.2006 г от 10.00 часа се обсъди с гражданите на Симеоновград в читалище“Развитие“.

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 11, 2006 20:50
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама