Изготвят стратегията за „МИГ- Любимец“

Сакар нюз
От Сакар нюз май 17, 2016 11:00

Изготвят стратегията за „МИГ- Любимец“

Изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015 година е към своя край.
С поредица от информационни срещи, кампании, семинари и обучения е съпроводено изпълнението на проект за подготвителни дейности по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Проекта се изпълнява от сдружение «Местна инициативна група – МИГ-Любимец» в партньорство с местно партньорство от територията на община Ивайловград. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена за изпълнение на проекта, съгласно Договор №РД50-171/07.12.2015г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд «Земеделие» – Разплащателна агенция и СНЦ “МИГ-Любимец“ е в размер на 48 895,75 лева, а срока за изпълнение на предвидените дейности до 6 (шест) месеца.
Основна цел на изпълнявания проект е изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която на следващ етап ще бъде представена в Министерство на земеделието и храните за одобрение и финансиране по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.
Процеса за изготвяне на стратегията е съпроводен с популяризирането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) – един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната през новия програмен период, на територията на двете общини Любимец и Ивайловград. ВОМР е подход, насочен към: насърчаване на социалното приобщаване; създаване на заетост чрез използване на местния потенциал; подобряване качеството на живот; намаляване на бедността; икономическото и социално развитие на територията и на местните общности в селските райони.
Основните групи дейности, изпълнени по проекта са:
1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегията, чрез провеждане на информационни кампании, срещи/семинари и конференции; изготвяне и разпространяване на информационни материали за информиране на местното население на територията на общините Любимец и Ивайловград. За популяризиране на дейностите по проекта сдружение „Местна инициативна група – МИГ–Любимец“, създаде своя интернет страница www.mig.lyubimets.org.
2. Обучение на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери. В изпълнение на проекта са проведени четири еднодневни обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите от местно партньорство Ивайловград и местни лидери, на които са взели участие повече от 60 души.
3. Проучвания и анализ на територията. В рамките на проекта са извършени проучвания и анализ на пазара, средата, настроенията, мотивацията и възможностите за развитие на територията и на двете общини, като са идентифицирани основните групи заинтересовани страни.
4. Дейности свързани с изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на общините Любимец и Ивайловград, включващи: експертна работа за изготвянето на стратегията, работни и информационни срещи за консултиране с местната общност и заинтересованите страни, както и обществени обсъждания на изготвяната стратегията.
На настоящия етап, проекта на изготвената Стратегия за ВОМР за територията на общините Любимец и Ивайловград е внесен в Регионалната инспекция по околна среда и води – Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, като паралелно с това е подложен и на обществено обсъждане. Екипа на МИГ, призовава всички заинтересовани страни да изразят своето становище. Проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението, а писмени мнения и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] След произнасянето на компетентния орган РИОСВ – Хасково по необходимостта от извършване на ЕО и отчитане на резултатите от проведените обществени обсъждания и консултации Стратегията за ВОМР за територията на общините Любимец и Ивайловград, ще бъде приета и одобрена от колективен върховния орган на МИГ – Общото събрание.
Сътрудничеството между сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ и местното партньорство, създадено на територията на община Ивайловград, за изпълнение на проекта за подготвителни дейности и изготвянето на обща интегрирана стратегия за развитие на двете общини – Любимец и Ивайловград, предопредели разширяване територията на действие на МИГ – Любимец. В тази връзка на свое заседание проведено на 19 април 2016 година, Общото събрание на сдружението, взе решения за промяна на устава на МИГ, промяна в структурата и състава на Управителния съвет, както и промяна на наименованието на сдружението на «Местна инициативна група – Любимец и Ивайловград». Направените промени бяха заявени за вписване в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Окръжен съд Хасково.
Заключителна конференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г., ще бъде проведена на 18 май 2016 година в град Любимец, зала «Любимец».

Сакар нюз
От Сакар нюз май 17, 2016 11:00
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 864 760 преглеждания