Атанас Бързев: “Харманли е сред общините с най-ниско усвояване на европейски средства”

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 23, 2015 11:04

Атанас Бързев: “Харманли е сред общините с  най-ниско усвояване на европейски средства”

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, брой 39/641, година XIII, 23-29 октомври 2015

Свързани публикации

Г-н Бързев, какво Ви амбицира да се кандидатирате за кмет на община Харманли?
Харманли е градът, в който съм роден и израснал. Считам, че община Харманли изостава в развитието си по много стратегически важни сектори като икономика, инфраструктура, инвестиции, усвояване на европейски фондове, здравеопазване, образование и други. За последните 12 години, в общината няма извършени инвестиции, наблюдава се минимално усвояване на европейски фондове.

По какъв начин смятате да промените посоката на развитие на града и да спомогнете за благоустрояването и подобряването на инфраструктурата?
Жилищните сгради, които се намират на територията на общината, не са санирани, въпреки че държавата предоставя подобна възможност в рамките на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. На практика, съгласно съществуващата публична информация, има само 4 сключени договора между Община Харманли и сдружения на собственици за саниране.

На много улици се наблюдава разрушен асфалт, непочистени и труднодостъпни тротоари, неасфалтирани улици и дупки. Харманли е придобил облик на град като след бомбардировки. Какви ще бъдат действията на Вашия екип в тази насока?
Дупките по пътищата и неасфалтираните улици не са лицеприятни за никой данъкоплатец. Ремонтите, които се правят, са некачествени. Компромис с качеството на ремонтните дейности е недопустимо и в този случай просто не следва да се плати на изпълнителя до окончателното му привеждане в необходимото състояние.
На много места има нерегламентирани локални сметища, които не са почистени. Оставени така, те се разрастват и придобиват по-големи размери, а тук е ролята на Общината. Ние предлагаме оптимизиране на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота, чрез закупуване на модерно и надеждно оборудване и техника. Да не забравяме, че по време на предишния ми мандат като кмет 1995-1999 г. бе изградено първото в областта модерно депо за твърди битови отпадъци.

Центърът на общината е неприветлив, зелените пространства в града са неподдържани. В тази връзка имате ли конкретни идеи за предот-вратяване на тези тенденции?
Цялостната реконструкция и благоустрояване на централната градска част са от изключителен приоритет за мен и моя екип. Ще ме попитате как – ами елементарно е, чрез Оперативна програма „Региони в растеж”, по която община Харманли може да кандитства, са приложими точно такива проекти, но за целта са необходими инициатива и знания, каквито можем да предложим.

Вие сте признат експерт в сферата на ВиК, с дългогодишен опит и признание на национално ниво. Като такъв, какви са способите, които планирате да приложите с оглед повишаване качеството на водата в град Харманли и ограничаване на безводието в селата?
Благодаря Ви! Един от най-важните приоритети и най-спешен е цялостното изграждане на воден цикъл на град Харманли и селата в общината. Това е възможност, която се предоставя на общините в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ и е абсолютно необяснимо, че към момента не е извършен подобен воден цикъл в Харманли, за разлика от Свиленград например. Само и единствено посредством изграждането на водния цикъл ще се повиши качеството на питейната вода. Планираме извършване на изследване на необходимостта от смяна на схемата за водоснабдяване, чрез изготвяне на предпроектно проучване, обхващащо и водоизточника, поетапна смяна, изграждане и възстановяване на амортизираната водопроводна мрежа на територията на цялата община, с цел осигуряване на непрекъсваем процес на услугата за пречистване, довеждане и отвеждане на водите. Планира се подмяна, изграждане и възстановяване на канализация, отговаряща на нуждите и законовите норми, с цел опазване на околната среда и подземните води и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, която би могла да се финансира по Оперативна програма „Околна среда“.

Изпълнението на проекти с европейски средства е една от многото слаби страни на сегашното общинско ръководство. Какви са вашите идеи в тази насока?
За съжаление информацията Ви е абсолютно точна – община Харманли е сред общините в област Хасково с най-ниско усвояване на европейски средства. А има толкова много възможности – програмите за трансгранично сътрудничество с Гърция и Турция, Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Региони в растеж“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Програма за развитие на селските райони. Във всички гореизброени програми финансирането е на 100%, но трябва да бъде поискано и адекватно защитено като позиция. Екипът ми за разработване и изпълнение на проекти е сформиран, така че това ще бъде една от първите стъпки при встъпването ми като кмет на града.

По какъв друг начин планирате да развиете община Харманли?
Една община е силна, когато има развита инфраструктура и работеща икономика. Инфраструктурата, изградена и развита с европейски фондове, спомага за създаване на благоприятни условия за бизнес и привличане на инвестиции. С цел улесняване на потенциални инвеститори, планираме разработване на географска информационна система за управление на собствеността на община Харманли, стимулиране на частната инициативност и публично – частното партньорство. Имаме подготвена програма по отношение на финансовата политика на общината и посредством нейното изпълнение гарантирам публично, прозрачно и законосъобразно разходване на финансови средства в публичния сектор и процеса на възлагане и контрол на обществените поръчки.

Какви са мерките, които планирате относно сектор „Земеделие и гори“?
В общината земеделието е силно развито и в тази връзка данните сочат, че има нужда от създаване на земеделско тържище. Населението на общината следва да получава повече информация и прозрачност по отношение на общинските земи и отдаването под наем на мери и пасища. Наша цел е ефективно опазване и управление на общинския горски фонд, чрез засилени мерки против незаконна сеч и износ на дървесина.

Харманли, а и села от общината пострадаха масово при наводненията през изминалите години? Как ще коментирате този наболял за обществото ни въпрос?
Почистването на речните корита и на водните обекти, на територията на общината, изграждането на предпазни диги, където е необходимо, възстановяването и ремонта на изпускателни кранове, язовирни стени и други обекти на водната инфраструктура, са само една част от мерките, които предвиждаме, за да бъдат избегнати пораженията, които видяхме през изминалите години.

Социалната политика и здравеопазването са от особено значение за всяка община, какви са приоритетите Ви за следващите четири години?
Болницата в Харманли разполага с много добри специалисти във всяка област, на които ежедневно им се налага да работят в лоши условия и с остаряла техника. Защо хората прибягват до медицинска помощ в по-големите градове, след като тук има доказали се специалисти, но липсва необходимото оборудване?! Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предоставя възможност за строителство на нов и модерен Център за спешна медицинска помощ, както и създаване на Център за работа с деца с увреждания, все още неподлежащи на училищно обучение, създаване на хоспис, разкриване на обществени трапезарии и подпомагане дейността на клубовете на пенсионерите и организациите на хора с увреждания.

Заявихте Вашата твърда позиция за развитие на спорта в общината, за което сегашното ръководство, в лицето на господин Лисков, търпи множество упреци. Какви действия смятате да предприемете, за да бъде Харманли отново център на спорта?

Планирали сме цялостно благоустрояване на площите около гребната база. Друг спортен обект, който има огромна нужда от основен ремонт, е градският стадион „Хеброс”. Амбицията ми е да превърнем стадионът в съвременно и привлекателно място за провеждане на различни регионални, национални и дори международни турнири и място за спорт и отдих на жителите на общината с модерна инфраструктура и съоръжения. В програмата ми за управление е включено и изграждането на велоалеи.

Какво Ви е виждането за сектор образование и култура и как бихте спомогнали за развитието им?
Общината разполага със значителна образователна и културна база, която има нужда от ремонт и поддръжка. С оглед обновяването и реконструкцията на училищата, читалищата, библиотеките и музея, общината следва да оказва съдействие и подкрепа на тези институции при кандидатстване по европейски програми посредством предоставяне на съфинансиране.
Крайно време е прекратяване на сагата с детските градини през летния сезон и затрудненията, които трябва да търпят родителите.

Туризмът е основният източник на работни места и приходи в много общини. За съжаление нашата община не може да се похвали с развитието и на този сектор. Считате ли, че туризмът в община Харманли следва да се развива и ако да, то в каква насока?
Следва да се извърши подготовка и изпълнение на проекти за реставрация и реновация на културно-историческите паметници – Гърбавия мост, Кервансараят, Изворът на белоногата, заедно с техните прилежащи пространства. В общината ни се наблюдава наличие на предпоставки за развитие на повечето видове туризъм – селски, културен, кулинарен, еко, ловен, археологичен и винен. Участието в различни проекти с международни партньори, присъствие на общината на международни туристически изложения, създаването на туристически информационен център, това са само една малка част от приоритетите ми в сферата на туризма.

Какви биха били мерките, които ще предприемете за осигуряване на сигурността на населението в общината?
Ще бъдат поставени видео камери за охрана и контрол на обществени места и обекти, учебните заведения и основни улици. Крайно наложащо е обновяването на уличното осветление в града и селата и монтиране на системи за видео наблюдение. Една от задачите, която сме си поставили с моя екип е реорганизация на уличното движение, включваща и нова система за паркиране и контрол на МПС-та в централната градска част и на други критични участъци в града, поставяне на светофари на възлови и натоварени кръстовища.
Затова има решение, на 25 октомври 2015 г. гласувайте с бюлетина №14, за да постигнем всичко, от което толкова силно се нуждае общината ни.
Защото имаме волята, защото знаем как, защото можем!
Бюлетина №14

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 23, 2015 11:04
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 923 139 преглеждания