Тома Белев: „В Източните Родопи и Сакар усещам как светлината и простора са тези които, бих нарекъл родни или присъщи“

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 27, 2022 09:42

Тома Белев: „В Източните Родопи и Сакар усещам как светлината и простора са тези които, бих нарекъл родни или присъщи“

Акценти

 • За шест месеца успяхме да защитим като вековни и забележителни дървета, повече от която и да било от последните десет години.
 • Природна забележителност "Черните скали" са прекрасно и мистично място
 • Защитихме вековния полски ясен край Изворът на Белоногата, „Дядо-Кольовото дърво“ в с. Студена, два полски ясена в Горски извор и източен чинар в Мезек

Свързани публикации

Тома Белев е инженер-лесовъд и е известен като бивш директор на Природен парк „Витоша“, бил е преподавател по горско стопанство и екология в НБУ, ЛТУ и ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пловдив. Заместник-министър в МОСВ за седем месеца тази година при редовния коалиционен кабинет, с ресор защитени територии. Малцина знаят, че той е свързан с този край на България – роден в Кърджали, но родът му е беломорски бежанци, заселили се в Тополовград. Сега е кандидат за изборите на 2 октомври в листата на КП „Демократична България – Обединение“, с преференция 104.

Господин Белев, какво ви свързва със Сакар и с Тополовград?

Моите баба и дядо са от Беломорска Тракия – от селата Исуек и Евренкьой край Шапчи, Гюмюрджинско. След спогодбата „Моллов-Кафандарис“ се изселват в Тополовград, където се женят, създават дом, отглеждат и погребват деца, а в края на 40-те ги изгонват от града със забрана за завръщане и се пренасят в Кърджали. Така си и умряха с очи обърнати към Сакар и дома си. Израснал съм със спомените на баба и леля за техният дом, за града, за Палеокастро и за годините в Тополовград. Като ученик имах и едно незабравимо лято в града в дома на вуйчо Андон, брат на баба.

Извън тези домашни истории изключително много обичам Източните Родопи и Сакар. Когато съм там усещам как светлината и простора са тези които бих нарекъл родни или присъщи. Това е усещане на подсъзнателно ниво, но влияе върху човек и върху чувството му за пълнота, завършеност и щастие. Посетил съм многото долмени, които биха били перлите на всеки туристически район у нас и в чужбина, ако туристът можеше да ги посети – но няма добра инфраструктура в района.

Обявена за защитени бяха Черните скали до село Орешник, Община Тополовград. Разкажете повече за нея, защо се обявява, като Сакар вече е в НАТУРА 2000 и без това?

През пролетта на 2021 г. с приятели обикаляхме Сакар и посетихме и Черните скали. Прекрасно и мистично място за кратко туристическо посещение, освен ако човек не реши да забие например към Мрамор (както ние направихме) – тогава може да продължи и един ден. Маршрутът е  маркиран от местното туристическо дружество и си личи че е ползван и обекта е посещаван от туристи. Всъщност това са и изискванията за обявяването на една природна забележителност – да е интересен обект на неживата природа и да има естетическо или научно значение. След завръщането си от Сакар направих предложение за обявяването на обекта, още преди да стана зам.-министър, както съм правил за много други. Тогавашният служебен министър Личев реши, че предложението е целесъобразно и процедурата по обявяването е започнала – определен е обхвата, отделени са имотите в кадастъра и е проведена комисия. Когато започнах своята работа в МОСВ протокола от комисията и проекто-заповедта дойдоха и министър Борислав Сандов незабавно ги подписа и издаде.

Защо обявяваме защитени територии като природната забележителност „Черните скали“ когато територията вече е в защитена зона е добър въпрос. Мрежата НАТУРА 2000 от защитени зони цели опазването на живата природа на систематичен принцип – опазват се местообитания на точно определени видове и точно определени екосистеми. В нея няма мотиви от типа обектът е много красив или мястото се използва за туризъм. Тези цели ги имат само националните защитените територии. Затова и във всички европейски страни съществуват успоредно и националните системи от защитените територии и европейската система от защитени зони НАТУРА 2000.

Не мисля, че за Черните скали е имало заплаха за унищожаване. Целта е с обявяването им за защитена територия да се увеличи значението на обекта за местния туризъм и местната икономика. Съвременните туристи все повече ориентират помещенията си там, където има защитени територии, защото това за тях е знак, че обектът наистина заслужава да бъде посетен, щом държавата си е направила труда да го защити и обозначи.

Пак в Хасковска област обявихте нови защитени дървета. Какво представлява тези защитени дървета и къде са те?

Вековните и забележителни дървета се обявяват по закона за биологичното разнообразие и тяхното обявяване цели да опази самите дървета като обекти, които хората обичат или почитат и като източник на генетичен материал, защото дълговечността на едно дърво е ценност важна и от стопанска гледна точка. Това обикновено са единични дървета в населените места.

За тези шест месеца успяхме да защитим като вековни и забележителни дървета повече от която и да било от последните десет години. В Хасковска област бяха защитени 4 дървета. Вековен полски ясен край Изворът на Белоногата в Харманли отчитайки, че предвид възрастта му, това дърво е било свидетел на срещата между Гергана и везира, описани в поемата на Петко Славейков. Предложението за защитата на дървото е на поетесата от Харманли Светлана Николова.

Два полски ясена в двора на църквата на с. Горски извор – на възраст 200 години и височина 23 метра с обиколката на ствола му е 4,28 метра и втори полски ясен, на 170 години, с височина 21 метра и обиколка на ствола 3,44 метра. Предложението за тяхната защита е от Асоциация на парковете в България.

Последното новозащитено дърво е от вида източен чинар с височина около 16 м и обиколка на ствола 4,45 м и се намира в село Мезек, Община Свиленград. А още от 1991 г. е защитен дъбът „Дядо-Кольовото дърво“ в с. Студена, което спечели европейския конкурс „Дърво с корен“ миналата 2021 година.

В общините Тополовград, Любимец и Свиленград отдавна имаме зони от НАТУРА 2000 и те обхващат целия Сакар. Ограниченията са леки, но едно от тях е забрана да се сменя предназначението на земеделска земя? Какви са компенсациите за собствениците от “НАТУРА 2000?

Тъй като ограниченията следват целите на различните защитени зони има и различни механизми за тяхната компенсация – например за защитените зони за опазване на дивите птици в Сакар от почти десет години вече се изплащат компенсации за да се ограничи безпокойството на царския орел. През март 2012 г. се въведе Агроекологична дейност по мярка 214 от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони. Мярка 214 осигурява плащания, които компенсират селските стопани, в чиито земи попадат световно застрашените видове царски орел, египетски лешояд и червеногуша гъска и които поемат ангажимент за поддържане местообитанията на тези видове. През различните години те са били между 300 и 350 евро на хектар. Мярката продължава да съществува и в момента, в новия финансов период.

Отделно плащания общо за ограничения имаше и в следващият финансов период под формата на Мярка 12 – „Плащания за НАТУРА 2000 и рамковата директива за водите”. За 2020 година бяха изплатени 45,3 млн. лева по нея, а през 2021 – 53,8 млн. лева на над 11 хиляди земеделски стопани в цяла България. Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони. Плащанията за пропуснати ползи и допълнителни инвестиции ще продължат и в финансовия период от 2023 година защото са част от Националната рамка за приоритетни действия в НАТУРА 2000 мрежата от защитени зони. Този път плащанията ще бъдат диференцирани по вид на територията – обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения. В Стратегическия план са заложени 80 милиона евро за тези компенсации и 20 милиона евро компенсации за горски територии. За всички интервенции на земеделските стопани свързани с НАТУРА 2000 от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за гарантиране на земеделието се очаква да бъдат отделени 490 млн. евро, а от Европейски фонд за морско дело и рибарство – 27 млн. евро.

Какво направи МОСВ за защита на Черноморските райони от презастрояване? Ето, виждаме в съседна Гърция, няма такива колосални строежи по крайбрежието и въобще строителна дейност в сезона не се вижда никъде?

Действията ни в тази половин година както към защита на най-ценните природни места, така и към ограничаване на презастрояването. Гордеем се, че обявихме третата морска защитена територия у нас – залива Корал. За петдесет години това е единствената защитена територия обявена в морска среда. Отделно обявихме и защитената зона „Камчия“, насочена към опазване на най-големият морски незастроен плаж у нас – „Камчийски пясъци“, който бе обект на много скандални сделки със заменки на гори преди години. С указания към Регионалните ни инспекции премахнахме възможността да се застроява с разрешения издадени преди 15 и повече години. Това беше една масова практика, която се надявам да е прекратена. Специално внимание обърнахме на Странджа – отделно указание е насочено към предотвратяване на застрояването в Природен парк „Странджа“. Там за незаконно строителство при Синеморец издадохме няколко принудителни административни мерки за спиране. Абсолютно е недопустимо да се строят хотели и вили без да има изградена канализация и пречиствателни станции и отпадните води да постъпват в морето, където нашите деца се къпят.

Като цяло се гордеем че успяхме за шест месеца да наложим 235% повече глоби и санкции на замърсители в сравнение с последната година на правителството „Борисов 3“. Когато няма чадър върху „наши“ бизнеси и „наши“ кметове се оказва, че контролните органи могат и да работят.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛАНИЕ

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 27, 2022 09:42
Напиши коментар

3 Коментара

 1. природозащитник септември 27, 17:00

  Герберски трол или невежа е писал предишното. След като лесовъд не става за еколог може би калинките на Баце повече стават за тази работа ? Или кадрите на пъската които са в цялата област са по подготвени за постовете които им отрежда? За тези шест месеца успяхме да защитим като вековни и забележителни дървета повече от която и да било от последните десет години, това прочете ли го?

  Отговори на този коментар
 2. Адриана септември 27, 16:47

  Белев се пробва като зам. екоминистър и не се получи, защо да затъва повече тази сфера

  Отговори на този коментар
 3. Божидара септември 27, 16:32

  Хубаво,човекът си обича региона, но как редим един лесовъд за управник, няма нито опит, нито образование, не се прави така

  Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама