Становище на „БСП за България“ за Бюджет – 2021 на Община Харманли

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 26, 2021 16:23

Становище на „БСП за България“ за Бюджет – 2021 на Община Харманли

Уважаеми съграждани,
В началото на всяка календарна година се представя и приема бюджета на Община Харманли. Това е едно от най-важните решения на Общинския съвет за съответната година, с която се дава право за харчене на публичните средства на общината, т.е. „нашите пари“, парите от данъци, такси, услуги, наеми, продажби и т.н. В по-ранни години заедно с бюджета се приемаше и отчета на бюджета за предходната година, от който ставаше ясно какво е състоянието на общината – растеж, застой или не дай си Боже „упадък“! За съжаление вече пета година управляващите не правят това, оправдавайки се с някакво решение или указание на министерството на финансите. Истината е, че по този начин се „замитат следи“ с цел да не се търси отговорност за нанесени вреди или пропуснати ползи през отчетния период. Във всеки бюджет се залагат приоритетите, които трябва да се изпълняват, начините и средствата, с които те да се постигнат. Какво прави впечатление – ще ви цитирамe посочените приоритети при съставянето на бюджета:
„Основните приоритети, които са заложени при съставянето на проекта на бюджет 2021г, са свързани с:
• продължаване и запазване тенденцията на финансова стабилност на Общината чрез спазване на политиката на финансовата дисциплина;
• повишаване ефективността на публичните услуги за осигуряване на нормална жизнена среда за населението на Община Харманли чрез:
• повишаване нивата на събираемостта на собствените приходи;
• увеличаване събираемостта на просрочените вземания;
• благоустрояване и създаване привлекателна градска среда;
• подобряване на социалната, образователната, здравната и спортна инфраструктура на територията на Общината;
• опазване и поддържане на околната среда и културно-историческо наследство;
• осигуряване на средства от общинския бюджет за обезпечаване и гарантиране устойчивостта на реализираните проекти;
• привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове и създаване на условия за високо ниво на усвояване фондовете от ЕС.“
Очевадно е, че те въобще не са съобразени с новите реалности в днешния живот! Вече втора година живеем в условията на пандемия от COVID-19, както в нашата страна, така и в почти в целия останал свят. Животът и обществените взаимоотношения коренно се промениха, цели отрасли, образование, култура, спорт, големи части от бизнеса бяха затворени, рязко се увеличи безработицата, много хора загубиха живота си, хората живеят в страх, живеят ден за ден, но за кмета и неговия екип, сякаш това няма значение. В приоритетите няма и една дума за преодоляване на последствията от пандемията. Излиза, че Община Харманли живее в друга действителност, при нас няма пандемия и си я караме по старому!
Въпреки че не ни е предоставен отчета на бюджета за 2020г. от предложеното ни решение за разпределение на преходния остатък от 2020 година /това са непохарчените пари по различни причини/ е видно, че има остатък 6 098 699 лв. При първоначално приетия бюджет за 2020г. от 24 950 393 лв. става ясно, че 25% от този бюджет не е изпълнен!
Неизпълнението идва най-вече от неизпълнените капиталови разходи в размер на 4 640 432 лв. , но прави силно впечатление, че средствата за ФРЗ /фонд работна заплата/ са изпълнени на 95 %! С други думи кмета и екипа й са си вземали заплатките, а другите дейности по отношение на публичните услуги за осигуряване на нормална жизнена среда на населението на община Харманли на 25% неизпълнени.
По представяния бюджет на община Харманли за 2021 г. отново по нищо не личи, че основният приоритет трябва да бъде преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19, от локдауна, наложен ни от правителството в края на миналата година, продължаващ и до този момент, а на вярно ще продължи под една или друга форма и през цялата настояща година.
Предложения ни бюджет за 2021г. по прихода от 29 124 876лв., но ако извадим „Преходния остатък“ от 6 098 699лв. се получава същия бюджет, както за 2020г./даже и по-малък/, т.е. не се очаква никакъв растеж, а ако извадим и подарените от правителството на ГЕРБ близо 4 000 000лв., то бюджета щеше да бъде „катастрофа“! По приходите толкоз!
Сега да разгледаме разходите:
Прави впечатление, че още в началото разходите за „държавни дейности“ 15 661 189лв. се дофинансират с 569 620 лв. от собствени приходи или по-просто казано Общината финансира държавата! Това е доста сериозна сума и няма никакво обяснение, какво налага този „разход“ и от кой „приход“ ще финансираме държавните дейности. На второ място на нас ни се предлагат разходи за строителна и инвестиционна програма за 2021г. за 12 683 489лв. и 146 500лв. текущи ремонти.
При обстойно разглеждане на тази програма е видно, че от 82 позиции / обекта/ 63 са от миналата 2020г., т.е. близо 77% са незапочнатите или незавършените или неразплатените обекти от 2020г. Новите позиции са едва 19 броя за 6 412 689лв., съгласно приложената справка по долу:
Прави впечатление, че за основен ремонт на централния площад на град Харманли са предвидени 1 000 000 лв. без да има публично обсъждане на проекта и точно сега ли му е времето на тоз ремонт, че за площада на село Бисер се отделят 130 000лв., за стадиона на град Харманли един път 60 000лв. и втори път 35 000лв., но за ремонт на отделенията на общинската болница и ДКЦ нито лев! Пак подчертаваме, че в условията на живот в пандемия, когато най-важния приоритет е здравето и живота на населението, да се отделят , да се харчат пари за площадчета и паркинги, а да се неглижират здравните заведения на територията на общината е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
За обектите, финансирани със средства по програми от ЕС, почти няма какво да отбележим. Проектите са от минали години и ги преписват от списък на списък, от година на година за да „надуват балони“ с цифрите за растящия бюджет на община Харманли.
Завишаването на ФРЗ / фонд работна заплата/ е с 1 000 000 лв. спрямо 2020г. Тук трябва да отбележим и предложението за увеличаване заплатата на кмета на общината на 3 100 лв., а ако добавим и 20% клас прослужено време, сумата нараства на над 4 000 лв. Няма лошо, но когато обикновения съгражданин няма пари да си плаща сметките, 1/3 от бизнеса е принудително затворен и повече от половината граждани на общината са безработни или с минимални пенсии, това е най-малкото неморално, даже и нагло! Ето защо пак повтаряме, че кметицата и най-близкото й обкръжение живеят в собствен свят, за тях пандемия няма, взимат си заплатките, другите „кучета ги яли“, както казва народа!

26 §5100-6-12-619 Ремонт на пространство, отредено за „Културен Дом“ с обособяване на паркоместа и изграждане на ВиК в УПИ I и УПИ II, кв. 40 по ПУП на с.Бисер, Община Харманли 130 000
27 §5206-7-22-714 Обособяване на площадка за скейтборд в района на спортен комплекс „Хеброс“, УПИ II, кв.99 по ПУП на гр. Харманли 60 000
28 §5100-3-03-322 Основен ремонт на покрива на сграда с идентификатор 77181.11.398.2 по КК на гр.Харманли (НУ „Ал. Константинов“ гр. Харманли) 140 000
29 §5206-7-22-714 Изграждане на 2 бр. водоизточници и съоръжение към тях за резервиране на води в УПИ II, кв.99 по ПУП на гр.Харменли, парцела на спортен комплекс  „Хеброс“ в гр. Харманли 35 000
30 §5206-8-62-898 Метален навес за спирка в УПИ IX, кв.4А по плана на с. Върбово, общ. Харманли – 1 бр. 10 000
31 §5206-6-12-619 Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в с. Върбово, Община Харманли 15 000
32 §5206-6-12-619 Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в с. Надежден, Община Харманли 15 000
33 §5206-6-12-619 Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в пространството  между ул.“Люле Бургас“ и бул. „Преслав“ в гр. Харманли, Община Харманли 15 000
56 §5206-6-12-619 Парк за отдих и детски кът в с. Доситеево 4 959
57 §5100-6-12-603 Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения по ул. „Балкан“ от о.т. 494 до о.т.708 и ул. „Братя Миладинови“ от о.т. 623 до о.т. 790 по ПУП на гр. Харманли 250 000
58 §5100-6-12-606 Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Ангел Войвода“ в участъка от улица „В. Левски“ до улица „Родопи“ в гр. Харманли 220 000
59 §5100-6-12-606 Реконструкция на източен тротоар с обособяване на паркинг по улица „Сакар планина“ в участъка между бул. „България“ и ул. „Бенковска“ /пред жилищен блок с идентификатор 77181.18.14/ на гр. Харманли 60 000
60 §5100-6-12-606 Реконструкция на източен тротоар по улица „Любен Каравелов“ в участъка от улица „Кл. Охридски“ до пл. „Съединение“ в гр. Харманли 22 000
61 §5100-6-12-606 Реконструкция на тротоари по улица „Климент Охридски“ в участъка от о.т. 708 до о.т.616 по ПУП на гр.Харманли, /улица „Я. Сакъзов“ до улица „19-ти  Февруари“ в гр. Харманли/ 60 000
62 §5100-6-12-606 Реконструкция тротоари по улица „Св. Св. Кирил и Методий“ в участъка от о.т. 62 до о.т.100 /улица „Ив. Вазов“ до улица „22-ри септември“ в гр. Харманли/ 70 000
63 §5206-6-12-619 Изграждане улица с обособяване на паркоместа и ремонт на тротоар в кв. Тракия с о.т. 741, 740, 740А, 732 и 732В по ПУП на гр. Харманли 200 000
64 §5100-6-12-606 Реконструкция на улици и паркинги на територията на гр. Харманли – части от: бул. „Освободител“, ул. „Г. Жечев“, ул. „Балкан“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Сакар планина“, ул. „П.П. Славейкови“, ул. „Искър“, ул. „П. Каравелов“, паркинг до сградата на х-л Хеброс и паркинг в кв. Тракия, гр. Харманли – ПМС № 360/10.12.2020 г. 4 080 000
65 §5100-6-12-619 Основен ремонт на централен площад и прилежащи пространства, гр. Харманли – ПМС № 360/10.12.2020 г. 1 000 000
66 §5501-4-02-412 Инсталация за медицински газове – 1 блой /капиталов трансфер за МБАЛ- Харманли ЕООД 25 730

На четвърто място за първи път от пет години насам има официални бюджети на кметствата и на населените места с кметски наместници и това се прави не по желание на кметската управа, а защото ги задължава едно допълнение на ЗМСМА от края на миналата година / чл.52, ал.5, т.1,т.2 от ЗМСМА/ , но уважаемите местни управници четат постановлението както „ Дяволът чете Евангелието“! Проформа това изискване е изпълнено, но там в действителност са посочени текущите разходи на кметствата и само на седем села има посочени капиталови разходи, което е видно от справката:

Населени места/Землище Улично осветление Ремонт улици и д.площадки Издръжка кметсва Всичко разходи
1 2 3 4 5 6
1 с. Бисер 12 850 130 000 12 000 154 850
2 с. Болярски извор 5 500 10 000 15 500
3 с. Браница 5 700 6 000 11 700
4 с. Българин 8 300 10 000 18 300
5 с. Върбово 5 400 25 000 10 000 40 400
6 с. Доситеево 8 100 8 000 16 100
7 с. Дрипчево 2 300 2 000 4 300
8 с. Иваново 8 100 60 000 8 000 76 100
9 с. Изворово 9 000 6 000 15 000
10 с. Коларово 2 200 2 000 4 200
11 с. Лешниково 4 300 5 000 9 300
12 с. Надежден 4 250 15 000 6 000 25 250
13 с. Овчарово 8 000 500 6 000 14 500
14 с. Орешец 8 800 1 400 6 000 16 200
15 с. Остър камък 5 700 5 000 10 700
16 с. Поляново 9 400 6 000 15 400
17 с. Преславец 3 250 6 000 9 250
18 с. Рогозиново 5 600 6 000 11 600
19 с. Славяново 13 100 12 000 25 100
20 с. Смирненци 4 400 5 000 9 400
21 с. Черепово 5 200 7 000 12 200
22 с. Черна могила 3 000 5 000 8 000
23 с. Шишманово 6 700 4 160 12 000 22 860
Всичко: 149 150 236 060 161 000 546 210

В допълнението на ЗМСМА чл.52, ал.5, т.1 и т.2 „При отдаването под наем, аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, общинския съвет определя не по-малко от 30 на 100 от постъпленията да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на съответното населено място.

         Представяне  разходите за капиталови вложения в бюджетите на селата нямат нищо общо с това допълнение на закона, не са представени приходите по землища на съответните села и от тях да се определят тези разходи. Не е ясно по какви критерии е това разпределение, но е ясно, че някои села са по-привилегировани от останалите.

На последно място, но не и по значение са посочени разходите и субсидиите на читалищата, спортните клубове, младежките дейности, помощите и т.н. Тези разходи са традиционни и представляват сравнително малка част от бюджета на общината.

Редно е да се отбележи, че общината отделя 4 270лв. за МБАЛ –Харманли за закупуване на кислород за лечение на пациенти с COVID-19! Това уважаеми съграждани е единствения разход, пряко свързан с извънредната ситуация във връзка с пандемията. Изводите си направете сами.

И на края ще заострим вниманието на още един показател „просрочени задължения“ 329 349лв. и „просрочени вземания “ 385 805лв.

Когато просрочените вземания са по-големи от просрочени задължения, това е ясен знак за управляващите, че животът в общината върви на зле и, че гражданите не могат да си плащат данъците и таксите, и други задължения към Общината.

Въз основа на посочените от нас недостатъци и противозаконни решения, предлагаме бюджета за 2021г. да бъде оттеглен, преработен и съобразен с осигуряването на публични услуги и на нормална жизнена среда на населението на Община Харманли в условията на пандемия от COVID-19!

От групата съветници на Коалиция на “БСП за България“, при Общински съвет – Харманли
23.02.2021г. Гр. Харманли

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 26, 2021 16:23
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама