„Мeстна инициативна група Любимец – Ивайловград“ обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020

Сакар нюз
От Сакар нюз април 29, 2022 17:43

„Мeстна инициативна група Любимец – Ивайловград“ обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020

Акценти

 • Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани публикации

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД

обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19.639 Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.)

„Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

I. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор“.

II. Допустими кандидати:

  1. Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба №3 от 1999г.

  2. Еднолични търговци и юридически лица, с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите ОП.

III. Допустими дейности:

Инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и предприятията за преработка на земеделски продукти. Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието (стопанството), чрез:

 1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

 3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

 4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

 6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

 7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

 8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

 9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

 10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими разходи:

 1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.

 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

 • опазване компонентите на околната среда;

 • производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

 1. Разходи за закупуване на земя, сгради и помещения, предназначени за изпълнение на проекта (до 10 % от общите разходи за проекта).

 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

 3. Разходи за изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.

 4. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.

 5. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг, необходим за изпълнението на проекта.

 6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

 7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект.

Разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността допустимите разходи.

 1. Период за прием и място за подаване на проекти:

IV. Период за прием на проектни предложения:

 • Начална дата: 29 април 2022г.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

 • Първи краен срок: 17.00 часа на 29 август 2022г.

 • Втори краен срок: 17.00 часа на 29 декември 2022г.

Прием по втори краен срок ще бъде обявен при наличие на остатъчен бюджет по процедурата, със срок за подаване на проектни предложения не по-кратък от 30 дни.

Място за подаване на проектни предложения: Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

V. Бюджет на приема: 136 900,26 лева.

VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

  1. Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро или 9779 лева (при курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22/14.12.2015г.).

  2. Максималният размер на БФП за проект е до 136 900,26 лева, съгласно бюджета на приема по т.V.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство.

2

2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието (стопанството).

2

3. Инвестициите по проекта са иновативни за предприятието (стопанството) /“Иновации“ са: иновативен продукт за региона, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг.

2

4. Проектът води до повишаване производителността на стопанството и/или намаляване на производствените разходи в стопанството.

2

5. Проекти на млади земеделски стопани – до 35г. и/или жени и/или представители на уязвимите групи (когато са физически лица, а когато са юридически лица управителя и/или собственика на дружеството трябва да отговаря на тези изисквания). Когато лицата отговарят на повече от едно от посочените изисквания, проектът получава 1 точка.

1

6. Проектът създава заетост.

1

Максимален брой точки

10

За да се допуснат до оценка проектите трябва да отговарят на критериите за допустимост, определени от МИГ (съответствие с целите на СМР, устойчиво развитие на проекта, критериите за допустимост на разходите, дейностите, кандидатите и обхвата на мярката и подпомагането). За да се класират, проекти трябва да имат и минимум 4 т., на критериите за оценка. Проектите ще се класират в низходящ ред.

Съгласно Решение №18 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост”.

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, проектни предложения, получили по-малко от 4 точки по критериите за оценка.

VII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Сакар нюз
От Сакар нюз април 29, 2022 17:43
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама