„МИГ – Любимец-Ивайловград“ обявява прием за проектни предложения с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.539

Сакар нюз
От Сакар нюз август 17, 2021 12:53

„МИГ – Любимец-Ивайловград“ обявява прием за проектни предложения с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.539

 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”
обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020
BG06RDNP001-19.539 Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.)
„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

     I. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

     II. Допустими кандидати:
1. Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности.
2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.
3. Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”.

     III. Допустими дейности:
1. Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.
2. Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.
3. Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.
4. Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
7. Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

     Допустими разходи:
1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество и инфраструктура.
2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива.
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. (Разходите не може да надхвърлят 12% от общата сума).
Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
4. Разходи за нематериални активи – придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:
Начална дата на обявяване на процедурата: 16 август 2021г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 29 декември 2021г.
В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения.
Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

     V. Бюджет на приема: 61 137,36 лева (шестдесет и една хиляди сто тридесет и седем лева и 36 ст.).

     VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
1. Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро или 9779 лева (при курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22/14.12.2015г.).
2. Максималният размер на БФП за проект е до 61 137,36 лева, съгласно бюджета на приема по т.V. 

     VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАточки
1. Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.
(изм. Допълнително споразумение №РД 50-149/ 08.02.2018г.)
5
2. Проектът внедрява иновация за региона („Иновации“ са: иновативен продукт, процес или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).2
3. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи.
(Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)
2
4. Проектът създава заетост на местното население. 2
5. Проектът води до повишаване на енергийната ефективност. 5
Максимален брой точки16

Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допускат проекти, които имат минимум 6 точки.
Съгласно Решение №16 от 29.06.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост за местното население”.
КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, проектни предложения, получили по-малко от 6 точки по критериите за оценка.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.
Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).


Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. –7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от стратегията за ВОМР на „МИГ- Любимец – Ивайловград”, подкрепена от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 година. Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г. Обявата е одобрена с Решение №76 от 15.07.2021г., на УС на МИГ.

 

Сакар нюз
От Сакар нюз август 17, 2021 12:53
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама