МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 21, 2021 13:26

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020

Акценти

  • Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград”

Свързани публикации

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”
обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020
BG06RDNP001-19.542 Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.)
„Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

I. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор“.
II. Допустими кандидати:
1. Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба №3 от 1999г.
2. Еднолични търговци и юридически лица, с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите ОП.
III. Допустими дейности:
Инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и предприятията за преработка на земеделски продукти. Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието (стопанството), чрез:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Допустими разходи:
1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

  • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
  • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
  • опазване компонентите на околната среда;
  • производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
  • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

3. Разходи за закупуване на земя, сгради и помещения, предназначени за изпълнение на проекта (до 10 % от общите разходи за проекта).
4. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.
5. Разходи за изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
6. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.
7. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг, необходим за изпълнението на проекта.
8. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
9. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект.
Разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността допустимите разходи.

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:
Период за прием на проектни предложения:
Начална дата: 20 септември 2021г.
Краен срок: 17:00 часа на 20 декември 2021г.
Място за подаване на проектни предложения: Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .”
V. Бюджет на приема: 136 900 лева (сто тридесет и шест хиляди и деветстотин лева).
VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
1. Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро или 9779 лева (при курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22/14.12.2015г.).
2. Максималният размер на БФП за проект е до 136 900 лева, съгласно бюджета на приема по т.V.
VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАточки
1. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство.2
2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието (стопанството).2
3. Инвестициите по проекта са иновативни за предприятието (стопанството) /“Иновации“ са: иновативен продукт за региона, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг.2
4. Проектът води до повишаване производителността на стопанството и/или намаляване на производствените разходи в стопанството.2
5. Проекти на млади земеделски стопани – до 35г. и/или жени и/или представители на уязвимите групи (когато са физически лица, а когато са юридически лица управителя и/или собственика на дружеството трябва да отговаря на тези изисквания). Когато лицата отговарят на повече от едно от посочените изисквания, проектът получава 1 точка.1
6. Проектът създава заетост.1
Максимален брой точки10
За да се допуснат до оценка проектите трябва да отговарят на критериите за допустимост, определени от МИГ (съответствие с целите на СМР, устойчиво развитие на проекта, критериите за допустимост на разходите, дейностите, кандидатите и обхвата на мярката
и подпомагането ). За да се класират, проекти трябва да имат и минимум 4 т., на критериите за оценка. Проектите ще се класират в низходящ ред.
Съгласно Решение №18 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост”.
КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, проектни предложения, получили по-малко от 4 точки по критериите за оценка.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022 211.
Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.
IX. Начинът за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 21, 2021 13:26
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 910 494 преглеждания