В община Харманли търсят началник на отдел и ИТ специалист

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 23, 2021 14:17

В община Харманли търсят началник на отдел и ИТ специалист

Акценти

  • Регионален вестник, # 7/939 година XVIII, 19 - 25 февруари 2021 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

За Община Харманли има обявени две свободни длъжности. Едната е за началник на отдел „Икономика и общинска собственост“, а другата – за ИТ специалист.
В сайта за обяви за работа Jobs.bg е обявена свободната позиция за длъжност началник на отдел „Икономика и общинска собственост“.

Описанието на длъжността включва да се организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел „Икономика и общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ при Общинска администрация – Харманли.
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, са:
– образование: висше;
– образователна степен: бакалавър;
– професионално направление на висшето образование: икономика; право;
– ранг: III младши;
– професионален опит: 4 години.
Начинът на повеждане на конкурса ще бъде с решаване на тест и интервю.
Кандидатите за участие в конкурса е нужно да подадат:
– заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /по образец/.
Към него се прилагат и:
– декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /по образец/;
– копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
– копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационния център на Община Харманли, ул. “П. Каравелов“ №4, в срок до 23.02.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.
Документите за кандидатстване може да се подават по електронен път на електронен адрес, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
Заявления, които са подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на общината
Размерът на основната заплата за длъжността е от 650 лв. до 2000 лв. /Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове и вътрешни правила, определящи формирането на възнаграждението/.

Другата свободна позиция е обявена във Фейсбук страницата на Община Харманли. Тя е за длъжността „ИТ специалист“, в отдел „Административно и информационно  обслужване“ към дирекция „Административно правно обслужване и финансово-стопански дейности“ при Общинска администрация – Харманли.
Длъжността се заема по трудово правоотношение, на пълно работна време.
Кандидатите за свободната работна позиция трябва да отговарят на следните изисквания:
– oбразование – средно/висше;
– добри познания в сферата на Информационните технологии;
– опит в администриране на ИТ инфраструктура;
– способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Цел на длъжността: Отговаря за програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната техника в администрацията. Инсталира и поддържа периферни устройства и офис приложения. Следи за техническата изправност на компютърната техника в Община Харманли.
Необходими документи:
– заявление за кандидатстване /по образец/;
– документ за самоличност /за справка/;
– професионална автобиография;
– копие от документи за завършено образование;
– допълнителни документи /удостоверения, сертификати и др./
Подборът на кандидатите ще се осъществи чрез провеждане на интервю.
Съобщения и допълнителна информация: официалният сайт на Община Харманли – www.harmanli.bg
Място и срок за подаване на документите: Информационния център на Община Харманли, ул. “П. Каравелов“ №4, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.
Срокът за подаване на документите е 05.03.2021г. включително.
За информация: 0373/8-20-15
Лица за контакти: Маргарита Костолова – гл. експерт “Човешки ресурси”.

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 23, 2021 14:17
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама