Заседание на ОбС – Тополовград

Сакар нюз
От Сакар нюз август 27, 2015 08:57

Заседание на ОбС – Тополовград

О Б Я В Л Е Н И Е № 57/20.08.2015 г.

Председателят на ОбС – Тополовград,

Уведомява жителите на община Тополовград, че Заседанието на Общински съвет Тополовград ще се проведе на 31.08.2015 година от 10:00 часа в залата на ОбС-Тополовград етаж 3, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Докладна записка с вх.№1306/17.08.2015г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.2. Докладна записка с вх.№1305/17.08.2015г. относно: Актуализация на числеността на дейностите към Общинска Администрация-Тополовград.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.3. Докладна записка с вх.№1300/10.08.2015г. относно: Даване на съгласие за създаване на местно партньорство с участието на община Тополовград и представители на стопанския и нестопанския сектор за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.4. Докладна записка с вх.№1304/17.08.2015г. относно: Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на „КСрН 20 кV-трасе №8, през имоти-общинска собственост.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.5. Докладна записка с вх.№1312/18.08.2015г. относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.6. Докладна записка с вх.№1311/18.08.2015г. относно: Промяна на Решение №578 по точка 16 от дневния ред от Протокол №50/30.06.2015 на ОбС-Тополовград.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.7. Докладна записка с вх.№1308/18.08.2015г. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.8. Докладна записка с вх.№1309/18.08.2015г. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.9. Докладна записка с вх.№1310/18.08.2015г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.10. Информация с вх.№1313/18.08.2014г. относно: Изпълнение на бюджета на община Тополовград към 30.06.2015 година.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.11. Контрол по изпълнение на взети Решения

Т.12. Питания и отговор на питания.

На 26.08.2015 г. /сряда/ от 16.00 часа Заседание на ПК към ОбС-Тополовград както следва:

– Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол– заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж на сградата на Общината.

– Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика-заседава в стая №43 , находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 27.08.2015 г. /четвъртък/ от 15.30 часа Заседание на ПК по образование, децата и младежта, спорта и туризма и евроинтеграцията – заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж на сградата на Общината.

На 27.08.2015 г. /четвъртък/ от 16.00 часа Заседание на ПК към ОбС – Тополовград както следва:

– Комисия по култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, социална политика и здравеопазване – заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж на сградата на Общината.

– Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности-заседава в стая №43 , находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

Като уведомявам жителите на Общината, че заседанията на ОбС – Тополовград са открити и на тях могат да присъстват всички заинтересовани лица.

ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

Председател на ОбС-Тополовград

Сакар нюз
От Сакар нюз август 27, 2015 08:57
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар