Заседание на ОбС – Тополовград

Сакар нюз
От Сакар нюз август 27, 2015 08:57

Заседание на ОбС – Тополовград

О Б Я В Л Е Н И Е № 57/20.08.2015 г.

Председателят на ОбС – Тополовград,

Уведомява жителите на община Тополовград, че Заседанието на Общински съвет Тополовград ще се проведе на 31.08.2015 година от 10:00 часа в залата на ОбС-Тополовград етаж 3, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Докладна записка с вх.№1306/17.08.2015г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.2. Докладна записка с вх.№1305/17.08.2015г. относно: Актуализация на числеността на дейностите към Общинска Администрация-Тополовград.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.3. Докладна записка с вх.№1300/10.08.2015г. относно: Даване на съгласие за създаване на местно партньорство с участието на община Тополовград и представители на стопанския и нестопанския сектор за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.4. Докладна записка с вх.№1304/17.08.2015г. относно: Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на „КСрН 20 кV-трасе №8, през имоти-общинска собственост.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.5. Докладна записка с вх.№1312/18.08.2015г. относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.6. Докладна записка с вх.№1311/18.08.2015г. относно: Промяна на Решение №578 по точка 16 от дневния ред от Протокол №50/30.06.2015 на ОбС-Тополовград.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.7. Докладна записка с вх.№1308/18.08.2015г. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.8. Докладна записка с вх.№1309/18.08.2015г. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.9. Докладна записка с вх.№1310/18.08.2015г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.10. Информация с вх.№1313/18.08.2014г. относно: Изпълнение на бюджета на община Тополовград към 30.06.2015 година.

Докладва: г-н Божин Божинов – Кмет на община Тополовград

Т.11. Контрол по изпълнение на взети Решения

Т.12. Питания и отговор на питания.

На 26.08.2015 г. /сряда/ от 16.00 часа Заседание на ПК към ОбС-Тополовград както следва:

– Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол– заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж на сградата на Общината.

– Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика-заседава в стая №43 , находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 27.08.2015 г. /четвъртък/ от 15.30 часа Заседание на ПК по образование, децата и младежта, спорта и туризма и евроинтеграцията – заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж на сградата на Общината.

На 27.08.2015 г. /четвъртък/ от 16.00 часа Заседание на ПК към ОбС – Тополовград както следва:

– Комисия по култура и културноисторическо наследство, вероизповедания, социална политика и здравеопазване – заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж на сградата на Общината.

– Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности-заседава в стая №43 , находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

Като уведомявам жителите на Общината, че заседанията на ОбС – Тополовград са открити и на тях могат да присъстват всички заинтересовани лица.

ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

Председател на ОбС-Тополовград

Сакар нюз
От Сакар нюз август 27, 2015 08:57
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.