Сесия от 15 точки предстои на ОбС - Симеоновград

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 31, 2016 13:31

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, брой 4/651, година XIV, 29-4 февруари 2016

Свързани публикации

В петък, 29 януари, от 13.30 часа в зала №14 в сградата на ОбА ще се състои сесия на ОбС Симеоновград. В Дневния й ред са предвидени 15 точки.
Първата е Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от европейския съюз и капиталовите разходи.
Ще има и отчет за размера на общинския дълг към 31.12.2015г.;
Ще се приема е План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите по събиране, извозване, депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Симеоновград за 2016 година;
С друга Докладна записка безвъзмездно ще се прехвърлят части от имоти-общинска собственост, в собственост на държавата.
На тази сесия ще бъдат приети и докладите за дейността на спортните клубове и сдружения в общината за 2015г.
Кметът е внесъл докладна и ще представи Програма за управление за срока на мандата си.
Ще бъдат приети още:
Културен календар за 2016г.;
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост;
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
На съветниците ще бъдат предоставена информация за командировките на кмета и на председателя на Общински съвет.
На тази сесия ще се приеме бюджет на общината за 2016г.
Предпоследната точка е свързана с отпускане на еднократна парична помощ на симеоновградчанин, който им нужда от лечение.
Последната е Питания и Предложения.

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 31, 2016 13:31
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.